VR-kort *

Wet Schadefonds Geweldsmisdrijven ook voor BES-eilanden

Slachtoffers van geweldsmisdrijven op Bonaire, Sint Eustatius en Saba kunnen voortaan een beroep doen op het Schadefonds Geweldsmisdrijven. De wet van minister Dekker (voor Rechtsbescherming) die dat mogelijk maakt, is op 1 april 2019 in werking getreden. De uitbreiding geldt voor misdrijven gepleegd op of na 1 januari 2017.

Steun voor collectieve schadevergoedingsactie

De Eerste Kamer heeft onlangs ingestemd met een wetsvoorstel van minister Dekker (voor Rechtsbescherming) waardoor burgers en bedrijven die massaal schade lijden voortaan samen naar de rechter kunnen stappen om hun schade vergoed te krijgen. Minister Dekker: 'Ik ben blij met dit resultaat. De nieuwe procedure voorziet in een behoefte van consumenten en bedrijven. Partijen krijgen in één keer duidelijkheid. Daarmee kun je voorkomen dat er bij massaschade eindeloos rechtszaken komen.'

Naar een goed geolied mechanisme voor de collectieve afwikkeling van massaschade: over claimvehikels, Engelse toestanden en het belang van een gebalanceerde kostenvergoeding

Deze bijdrage gaat over het wetsvoorstel voor een collectieve schadevergoedingsactie en de daarin opgenomen mogelijkheid tot een (eenzijdige) volledige proceskostenvergoeding. Mede in het licht van de ontwikkeling dat verschillende soorten commerciële spelers actief zijn bij de afwikkeling van massaschade, bespreekt de auteur aan de hand van twee Engelse voorbeelden de mogelijke rol en gevolgen van een (volledige) kostenvergoeding. Deze ervaringen koppelt zij vervolgens terug naar het Nederlandse wetsvoorstel om te bezien of dit voldoende tegenwicht biedt aan eventuele ‘Engelse toestanden’.

De Hoge Raad en de uitleg van opzet (opzetclausule 2000) in de aansprakelijkheidsverzekering: op weg naar meer duidelijkheid ECLI:NL:HR:2018:601 (shaken baby)

Op 13 april 2018 wees de Hoge Raad een belangrijk arrest over de uitleg van de meest recente, door het Verbond van Verzekeraars geadviseerde, opzetclausule 2000. In deze zaak waarin een vader zijn baby zodanig heen en weer schudt dat het jongetje hersenletsel oploopt, gaat de HR in op de strekking van de opzetclausule en doet met het oog op de rechtseenheid, gegeven de uiteenlopende standpunten hierover, zelf uitspraak. In deze bijdrage gaat het dan ook niet zozeer om de uitkomst, maar om de overwegingen die de Hoge Raad aan de zaak wijdt.

Nut en noodzaak van de Handreiking Zorgschade

Op 1 januari 2018 is de Handreiking Zorgschade in werking getreden. De aanleiding van de Handreiking is het wetsvoorstel Zorg- en affectieschade dat in de consultatieronde is gesneuveld. De Tweede Kamer wilde een (wettelijke) regeling om de positie van mantelzorgers te verbeteren in de gevallen van letselschade waarbij een aansprakelijke partij betrokken is. De Letselschade Raad heeft het ministerie voorgesteld om vanuit de branche zelf met een regeling te komen. Een regeling die de positie van zowel de informele zorgverlener als het slachtoffer verbetert. Dat heeft geleid tot de Handreiking Zorgschade.

Pagina's