VR-kort *

Verlies van een kans en proportionele aansprakelijkheid: verschillende figuren voor verschillende gevallen? (II)

In dit tweede deel gaat de auteur na of zijn analyse van de problematiek de toets der kritiek doorstaat. Daartoe inventariseert hij welke soorten ongevalssituaties in de Nederlandse rechtspraak aanleiding zijn geweest voor feitelijke toepassing van proportionele aansprakelijkheid dan wel vergoeding van kansschade.
Met enig zoeken is een flink aantal zaken te vinden waar de aanwezigheid van onzekere causaliteit aanleiding heeft gegeven tot het inzetten van de leerstukken van proportionele aansprakelijkheid en het verlies van een kans. Inhoudelijk kennen die zaken een grote diversiteit.

Voertuigautomatisering en productaansprakelijkheid

Binnen een paar jaar lijkt de introductie van de zelfrijdende auto een feit te zijn. Merken als Tesla, BMW en Mercedes hebben reeds semi-autonome auto’s op de markt gebracht die in staat zijn onder bepaalde condities automatisch te rijden (sturen, remmen en gas geven). Die systemen werken echter nog niet feilloos. Van de bestuurder wordt dan ook verwacht dat hij nog steeds blijft opletten en direct kan ingrijpen als er iets misgaat. Diverse autoproducenten hebben aangekondigd binnen enkele jaren volledig zelfrijdende auto’s op de markt te brengen.

De vaststellingsovereenkomst in letselschadezaken

In dit artikel laat de auteur de volgende onderwerpen de revue passeren: wat is (het doel van) een vaststellingsovereenkomst? Op welke wijze kan een vaststellingsovereenkomst worden aangetast? Waar moet de advocaat/letselschaderegelaar op letten bij het opstellen van een vaststellingsovereenkomst? Tot slot wordt een bijzonder aspect van de vaststellingsovereenkomst bij letselschadezaken besproken, namelijk het al dan niet opnemen van een medisch voorbehoud

Hoeveel recht heeft de emotie? Over straffen in de slachtoffercultuur

Met de verandering van de samenleving verandert het recht. De media geven steeds meer aandacht aan emoties oproepende rechtszaken, of ze nu gaan over fatale verkeersongelukken, lustmoorden of de vrijheid van meningsuiting. En via demonstraties of sociale media bemoeien boze burgers zich steeds sterker met de manier waarop recht wordt gesproken.

Begroting van toekomstige arbeidscapaciteit in het letselschaderecht: van financieel herstel naar herstel van de redelijke behoeften van jonge letselschadeslachtoffers

De traditionele begrotingswijze van toekomstige inkomensschade houdt in dat de situatie waarin de gelaedeerde na de schadeveroorzakende gebeurtenis verkeert, wordt vergeleken met de situatie waarin de gelaedeerde zich zou hebben bevonden indien die gebeurtenis niet had plaatsgevonden. De laatstgenoemde situatie is hypothetisch en is op het moment van de schadebegroting verre van duidelijk. Daarbij komt: hoe jonger het slachtoffer, des te minder handvatten er bestaan om tot een getrouwe begroting te komen. De rechtspraak en de praktijk worstelen met deze weerbarstige materie.

Pagina's