VR-kort *

Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en Behandeling van personenschadeclaims

Onrechtmatig toegebracht letsel is – mits is voldaan aan de vijf vereisten – een onrechtmatige daad die aanspraak geeft op vergoeding van de door de benadeelde geleden schade. Onrechtmatig toegebracht letsel is ook een schending van het in verschillende verdragen en in de Grondwet gewaarborgde recht op leven en het recht op lichamelijke integriteit. Op 3 oktober 2017 organiseerde Wij Advocaten een seminar met prof. mr. C.C. van Dam, met als thema ‘Doorwerking van mensenrechten in schadepreventie en schadeafwikkeling’. Van Dam besprak de invloed van het EVRM en van de United Nations Guiding Principles op het denken over schade, preventie en verzekeren in de afgelopen 25 jaar.

Beperking van de looptijd: nieuwe kansen?

In dit artikel staat de auteur stil bij de vraag of en wanneer (in welke fase van de beoordeling van de causaliteit) sprake kan zijn van een looptijdbeperking van voortdurende schadeposten zoals verlies aan verdienvermogen. Hierbij komen ook de verschillen tussen predispositie en pre-existentie aan de orde en de vraag hoe dit zich verhoudt tot beperking van de looptijd. Aanleiding voor dit artikel is het arrest van de Hoge Raad van 9 maart 2018 in relatie tot het eerder gewezen arrest van de Hoge Raad van 27 november 2018 (Jerrycan-arrest).

Strafbeschikking niet meer weg te denken in strafbestel

De strafbeschikking blijkt bij veelvoorkomende strafbare feiten, zoals rijden onder invloed, winkeldiefstal, vandalisme en ordeverstoring, een adequate manier om een sanctie op te leggen. Sinds 2008 kan het Openbaar Ministerie (OM) strafbeschikkingen buiten de rechter om uitvaardigen. Dit invoeringstraject is nog niet afgerond en het OM blijft de werkwijze verbeteren. Uit de evaluatie van de Wet OM-afdoening blijkt wel dat de strafbeschikking niet meer is weg te denken in het stelsel van rechtshandhaving. Ten opzichte van een transactie is de strafbeschikking als buitengerechtelijke procedure voor verdachten juridisch beter geregeld.

Nieuwe wetten per 1 januari 2019

Overzicht van een aantal wetten die op 1 januari 2019 in werking treden.

Rijk, provincies, gemeenten en partners presenteren plan voor veilig verkeer

Er komen landelijke expertteams die samen met gemeenten en provincies de risico's voor de lokale verkeersveiligheid gaan aanpakken. Ook wordt er een kenniscentrum opgezet om de verschillende wegbeheerders te helpen bij het in kaart brengen van de risico's op hun wegen. Dat schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat mede namens minister Fred Grapperhaus van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer.

Pagina's