VR-kort *

Cursusaanbod op het gebied van letselschade en aansprakelijkheid

Hier vindt u een niet-uitputtend overzicht van de cursussen op het gebied van letselschade en aansprakelijkheid in de maanden november en december 2017.

Shockschade in het strafproces: recente ontwikkelingen

De civiele kamer van de Hoge Raad heeft voor toewijzing van een shockschadevordering in het Taxibus-arrest strikte voorwaarden gesteld en in het Vilt-arrest bepaald dat deze voorwaarden niet mogen worden afgezwakt in verband met de aard of ernst van de normschending. Toch laten deze voorwaarden ruimte voor interpretatie. De lagere rechtspraak laat dan ook een rijk geschakeerd beeld zien. Hierbij speelt de strafrechter een zekere rol, al was het maar omdat deze veel vaker dan zijn civiele collega shockschadevorderingen beoordeelt.

Angst als juridisch relevante schade

Wie door het onrechtmatige gedrag van een ander kans loopt om ziek te worden, kan psychisch aangeslagen zijn. Een voorbeeld hiervan is blootstelling aan asbest; als gevolg van deze blootstelling kunnen asbestziekten optreden. Pas na verloop van tijd, soms wel 30 jaar, zal blijken of iemand daadwerkelijk ziek wordt. Gedurende die tijd is het mogelijk dat de benadeelde, wetende dat hij is blootgesteld aan asbest, angst ervaart om ziek te worden. Angst kan leiden tot een depressie, een angststoornis of een aanpassingsstoornis, hetgeen weer kan leiden tot materiële schade. Indien iemand uiteindelijk ziek wordt, heeft hij recht op vergoeding van materiële en immateriële schade. De vraag is of dat ook geldt voor de periode van onzekerheid, waarin de benadeelde niet weet of hij ziek wordt, maar daar wel angstig voor is geworden.

Smartengeld in beweging (?) - een update

Na hun artikel ‘Smartengeld in beweging (?)’ in het PIV-bulletin van december 2014 vinden de auteurs het tijd voor een update. Zij hebben een selectie gemaakt van gepubliceerde uitspraken waarin door de rechter een overweging is gewijd aan de in de literatuur geuite wens voor een verhoging van het smartengeld. Is de rechtspraak nog steeds van mening dat er ruimte is voor verhoging en wordt de destijds gekozen verhoging van 10% van het Hof Arnhem nog (vaker) gebruikt? Voor de volledigheid geven de auteurs eerst de hoofdregel voor de beoordeling van de omvang van de smartengeldvergoeding zoals door de Hoge Raad geformuleerd in het arrest Druijff/Bouw. Deze overweging wordt met regelmaat geheel of gedeeltelijk aangehaald in de lagere rechtspraak.

Vermogen uit letselschade-uitkering; hoe werkt het en wat kan je eraan doen?

Deze bijdrage gaat nader in op de (fiscale) consequenties van vermogen uit een letselschade-uitkering, welk vermogen in beginsel valt in belastingbox 3. Aan de orde komen achtereenvolgens de belasting in box 3, toeslagen en vermogen, bijzonder vermogen, een aantal toeslagen zoals huur- en zorgtoeslag, alsmede de eigen bijdrage Wml en Wmo. Getoond wordt dat voor de berekening van de toeslagen en de eigen bijdrage Wlz en Wmo gebruik wordt gemaakt van de heffingsgrondslag van box 3.

Pagina's