VR-kort *

Aansprakelijkstellingen in de semipublieke sector en de afstemming met het regime voor overheidsaansprakelijkheid

In deze bijdrage staat centraal de vraag welke mogelijkheden het aansprakelijkheidsrecht, naar huidig recht alsmede in gevolge het ontwerp Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, biedt voor de aansprakelijkstelling van semipublieke organisaties en/of hun bestuurders en/of toezichthouders als het gaat om verwijten die zien op de wijze waarop ze het publieke belang behartigen.
In de semipublieke sector beslissen tal van maatschappelijke organisaties iedere dag ingrijpend over fundamentele belangen. Denk aan de gezondheidszorg, het onderwijs, sociale huisvesting. Wat de desbetreffende organisaties kenmerkt, is dat ze een publieke taak of functie hebben, maar dat ze niet tot de overheid behoren.

Over de noodzaak van een beter geïnformeerde en bredere discussie over geschiloplossing

Dit essay is geïnspireerd door het recente pleidooi voor de invoering van een mediationwet. Die wet moet er volgens een aantal prominenten uit de mediation-wereld komen om mediation te bevorderen, om te zorgen dat het een aantrekkelijk alternatief is voor de rechtspraak, om te zorgen dat meer mensen vanzelfsprekend gebruik gaan maken van deze vorm van conflictoplossing. Ook de Minister voor rechtsbescherming is blijkens zijn brief van 11 juli 2018 enthousiast over de mogelijkheden voor buitengerechtelijke geschilbeslechting, mediation in het bijzonder.

Stevige aanpak asociaal rijgedrag

Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) wil de verkeersveiligheid verbeteren door gevaarlijk rijgedrag strenger aan te pakken. Een wetsvoorstel met deze strekking is bij de Tweede Kamer ingediend.
Zo gaat de maximale straf voor gevaarlijk rijden van 2 naar 6 maanden gevangenisstraf, ook in zaken zonder letsel of schade. Dit is nodig om automobilisten steviger aan te pakken die – bijvoorbeeld door onverantwoorde inhaalacties – een gevaar op de weg veroorzaken.

Home > Cursussen op gebied van letselschade en aansprakelijkheid Cursussen op gebied van letselschade en aansprakelijkheid

Hier vindt u een overzicht van de cursussen op het gebied van letselschade en aansprakelijkheid in de maanden november en december 2018.

Waarborgen dat het slachtoffer zijn toekomstschade daadwerkelijk kan dragen

Als er sprake is van blijvend letsel, waarbij ook de arbeidscapaciteit van de benadeelde duurzaam is aangetast, wordt er in letselschadezaken in overgrote meerderheid gekozen om de toekomstschade op enig moment af te wikkelen, waarbij de toekomstschade via een ‘som ineens’ (analoog aan artikel 6:105 BW) wordt uitgekeerd. Aan de benadeelde die bijvoorbeeld door verlies aan verdienvermogen en/of kosten voor verpleging en verzorging jaarlijks schade zal leiden, moet dan een kapitaal worden uitgekeerd dat toereikend is om ieder jaar een bedrag ter hoogte van die jaarschade te kunnen opnemen. Het resterende saldo is dan onderhevig aan ontwikkelingen van rendement en inflatie.

Pagina's