VR-kort *

Handreiking Zorgschade: een tipje van de sluier!

Bij de consultatierondes van het hernieuwde wetsvoorstel affectieschade uit 2014 werden vanuit de praktijk diverse knelpunten benoemd op het onderdeel zorgschade. Dit onderdeel is om die reden teruggenomen. In overleg met het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft de Letselschaderaad het initiatief genomen om namens de letselschadebranche een eigen regeling op te stellen voor het deel zorgschade, in de vorm van een Handreiking die per 1 januari 2018 is ingevoerd.

Een eerlijk schadeverhaal leidt tot verhaal van schade

In deze bijdrage wordt aan de hand van een drietal casusposities uit de eigen letselschadepraktijk teruggeblikt op het TLP-jaarthema schadebegroting. Het gaat daarbij om de vraag of de problematiek in de drie casus met behulp van wat de voorgaande bijdragen op dit thema hebben aangedragen over wat het geldend recht zou kunnen of moeten zijn, kan worden opgelost.

Naar een verzekerd slachtofferrecht: onderzoek naar effectief schadeverhaal van slachtoffers van misdrijven via het private verzekeringsrecht

De afgelopen jaren is al veel bereikt als het gaat om de rechtspositie van slachtoffers van misdrijven. Toch blijkt in de rechtspraktijk dat een relatief kleine, zwaar getroffen groep nog steeds tussen wal en schip valt. Hoewel het slachtoffer in het strafproces een civiele vordering kan instellen tegen de dader, wordt een dergelijke letselschadevordering door strafrechters veelal te complex gevonden en beschouwd als een onevenredige belasting van de strafzaak. Hierdoor kunnen deze slachtoffers geen aanspraak maken op de voor hen gunstige voorschotregeling die het strafproces kent, en moeten zij een civiele procedure starten die vaak weinig perspectief biedt en erg belastend kan zijn. Bovendien rust de incassolast na afloop van een civiele procedure op het slachtoffer. Het slachtoffer zal zich door inschakeling van een deurwaarder moeten verhalen op de vermogensbestanddelen van de dader, indien aanwezig.

Wetsvoorstel collectieve schadevergoedingsactie: een oplossing voor welk probleem ook alweer?

Het wetsvoorstel Collectieve schadevergoedingsactie is ingediend als gevolg van de motie Dijksma, die de onderhandelingsbereidheid van verweerders moet vergroten en de positie van belangenorganisaties in collectieve schadevergoedingsacties moet verbeteren. Het wetsvoorstel beoogt het schikken van massaclaims aantrekkelijker te maken door verbetering van de kwaliteit van collectieve belangenbehartigers, coördinatie van collectieve procedures en meer finaliteit. Om dit te bereiken wordt één regime voor alle collectieve acties geïntroduceerd, ongeacht of ze strekken tot vergoeding in geld of niet, en worden de ontvankelijkheidseisen voor belangenorganisaties aangescherpt op het punt van governance, financiering en representativiteit.

Schadevoorkomingsplicht: rapportage over de mogelijkheden van de schadevoorkomingsplicht via het aansprakelijkheidsrecht in het kader van het programma Bewust Omgaan met Veiligheid

Schade voorkomen is beter dan schade vergoeden. Een schadeveroorzakend feit leidt immers tot onomkeerbare gevolgen die met schadevergoeding niet worden teruggedraaid. Bovendien is schadevergoeding voor de één financieel verlies voor de ander; schadevergoeding is louter schadeverplaatsing. Schade voorkomen heeft werkelijk zin.

Pagina's