VR-kort *

Terug op de agenda: het verlangen de verzekeraar te ‘straffen’ voor het verloop van de schadeafhandeling

Met het op 26 maart 2019 aan minister van Justitie en Veiligheid stellen van de vraag wat hij vindt van het voorstel om ‘bij onnodig rekken van een letselschadezaak de verzekeraar te kunnen veroordelen tot een hoger schadebedrag’ is het verlangen om de verzekeraar ‘te straffen’ terug op de agenda gekomen. In de beantwoording van de bedoelde Kamervraag verwijst de minister naar het arrest van het Hof Arnhem-Leeuwarden van 11 december 2018 (ECLI:NL:GHARL:2018:10759).

Kwalitatieve aansprakelijkheid voor gebrekkige zaken, gevaarlijke stoffen en dieren: het bedrijfsbegrip van art. 6:181 BW

Wanneer de in art. 6:173, 6:174 en 6:179 BW bedoelde zaken en dieren worden ‘gebruikt in de uitoefening van een bedrijf’, rust de kwalitatieve aansprakelijkheid daarvoor op degene die dit bedrijf uitoefent, aldus lid 1 van art. 6:181 BW. De gedachte hierachter is dat wanneer zaken of dieren schade aanrichten gedurende bedrijfsmatig gebruik, ‘het bedrijf’ voor eenieder als centraal adres voor aansprakelijkheid fungeert: is art. 6:181 BW toepasselijk, dan rust de aansprakelijkheid van art. 6:173, 6:174 en 6:179 BW niet (meer) op de bezitter. De Hoge Raad spreekt in dit verband van een ‘verlegging’ van aansprakelijkheid van de bezitter naar de bedrijfsmatig gebruiker. Lid 2 van art. 6:181 BW ziet op gevallen van meerdere bedrijfsmatige gebruikers: worden de in art. 6:173, 6:174 en 6:179 BW bedoelde zaken en dieren in de uitoefening van een bedrijf gebruikt ‘door ze ter beschikking te stellen voor gebruik in de uitoefening van het bedrijf van een ander’, dan is alleen ‘die ander’ de uit hoofde van art. 6:181 lid 1 BW aansprakelijke.

Groen licht voor tests met zelfrijdende voertuigen op de openbare weg

Sinds 1 juli mag er onder strikte voorwaarden op de openbare weg getest worden met zelfrijdende auto’s. Het gaat om experimenten met voertuigen waarbij de bestuurder zich buiten dat voertuig bevindt, zoals een zelfrijdend OV-busje met een operator op afstand. Voordat de minister van Infrastructuur en Waterstaat toestemming geeft voor zo’n test, wordt de aanvraag eerst beoordeeld door de RDW, de politie, de wegbeheerder en de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Zij bepalen of de risico’s voor de verkeersveiligheid voldoende zijn ondervangen.

Verschillen bij smartengeld

Bij het bepalen van de hoogte van het bedrag aan smartengeld voor slachtoffers is volgens Slachtofferhulp Nederland sprake van willekeur. In vergelijkbare zaken zijn er ‘onaanvaardbare verschillen’.
Smartengeld is een vergoeding voor ‘immateriële schade’, dus bij lichamelijk of geestelijk letsel. ‘De hoogte van het bedrag verschilt per gerecht en per rechter’, zegt Rosa Jansen, bestuursvoorzitter van Slachtofferhulp Nederland. ‘Het ene slachtoffer krijgt € 10.000, waar iemand in een vergelijkbare zaak € 2.000 krijgt. Dit zijn onaanvaardbare verschillen die wij de slachtoffers niet kunnen uitleggen.’

Stoned achter het stuur. Oriëntatiepunten voor de straftoemeting

Opsporing van cannabisgebruik in het verkeer heeft met de introductie van de speekseltest medio 2017 een enorme vlucht genomen. Dat zorgde voor een groot aantal nieuwe verdenkingen van rijden onder invloed van softdrugs.
Voor een aantal veelgebruikte medicijnen, soft- en harddrugs is sinds 1 juli 2017 een bijzondere bepaling in werking getreden. Sindsdien geldt het nieuwe lid 5 van artikel 8 WVW. Dat geeft voor een aantal limitatief omschreven stoffen zoals morfine, cocaïne, heroïne en cannabis, speciale grenswaarden waarboven het voor een ieder verboden is een voertuig te besturen. Cannabinoïden zijn bestanddelen van hennep. THC is de cannabinoïde met de hoogste psychoactieve werking. Indien de effecten na gebruik van cannabisproducten leiden tot een gebrek aan aandacht, concentratiestoornissen en veranderde tijdwaarneming, zullen zij het reactievermogen nadelig beïnvloeden, wat tot verminderde rijvaardigheid kan leiden. De effecten van marihuana op de rijvaardigheid zijn met name van belang bij verkeerssituaties die complex zijn of een meer dan gemiddelde aandacht vragen.

Pagina's