VR-kort *

Een garantie des accidents de la vie voor Nederland? Een verkenning naar aanleiding van de Franse schadeverzekering voor de ongevallen van het leven

Het leven draagt diverse risico’s in zich. Eenieder kan dan ook worden geconfronteerd met een zogeheten ‘ongeval van het leven’. Hiermee wordt in hoofdzaak letsel bedoeld dat is opgelopen in de privésfeer, zoals letsel door struikelen, vallen, verstappen, uitglijden, alsmede letsel door een sportongeval, geweldsmisdrijf, terroristische aanslag, medisch incident of verkeersongeval. Degene die door het noodlot wordt getroffen en letsel oploopt, kan worden geconfronteerd met uiteenlopende schadeposten, zoals materiële kosten, medische kosten, kosten betreffende aanpassing van de woning, behoefte aan huishoudelijke hulp, verlies van zelfredzaamheid, studievertraging, verlies van verdienvermogen en immateriële schade.

Eigen schuld en BGK in (deel)geschil: wie kent de tweede billijkheidscorrectie?

Dit artikel beantwoordt de vraag of een slachtoffer dat zelf ook op toerekenbare wijze heeft bijgedragen aan het ontstaan van zijn schade desalniettemin op kosten van de aansprakelijk gestelde wederpartij een deelgeschilprocedure kan voeren, dan wel een deel van die kosten voor eigen rekening moet nemen.
Deze onderzoeksvraag stelt drie belangrijke kwesties centraal die in de personenschadepraktijk stof doen opwaaien.

Over frauderende slachtoffers en WAM-verzekeraars. En de vraag of civielrechtelijke sanctionering mogelijk, of zelfs gewenst is

De aanleiding van deze bijdrage ligt in het vonnis van de kantonrechter te Amsterdam van 13 oktober 2017 over de rechtspositie van frauderende claimanten jegens een WAM-verzekeraar. Dit vonnis bevat de principiële rechtsoverweging dat artikel 7:941 lid 5 BW, dat in geval van frauderende verzekerden grond biedt voor verval van recht op uitkering, niet van toepassing is in de verhouding tot frauderende claimanten. Deze rechtsoverweging valt op, omdat de kantonrechter ter afwijzing van het beroep van Allianz, de WAM-verzekeraar, ook had kunnen volstaan met het oordeel dat de gestelde fraude niet aannemelijk was gemaakt. De kantonrechter koos evenwel voor een principiële overweging en in die overweging klinken elementen door die ook naar voren zijn gebracht in de discussie in de literatuur over de rechtspositie van frauderende claimanten en de mogelijkheden tot sanctionering van hun gedrag.

Vaststellen van symptoomvaliditeit in neuropsychologisch expertiseonderzoek

Een neuropsychologisch onderzoek (NPO) kan worden aangevraagd wanneer een oordeel moet worden gevormd over letselschade, invaliditeit, toerekeningsvatbaarheid of wilsbekwaamheid van een persoon die neuropsychologische functiestoornissen heeft of zou kunnen hebben. De neuropsycholoog bestudeert dan eerst het dossier en gaat vervolgens met de persoon zelf aan de slag. Hij neemt een anamnese en zo nodig een heteroanamnese af, legt de persoon een aantal cognitieve tests en klachtenvragenlijsten voor en eventueel ook persoonlijkheidstests. Hierbij is het van belang dat de onderzochte persoon zijn klachten en problemen waarheidsgetrouw weergeeft en dat hij zich in redelijke mate inspant bij het maken van de cognitieve tests.

Proportionele aansprakelijkheid en verlies van een kans bij zorggerelateerde schade: verschillen, kansen, problemen en mogelijkheden

In gevallen van medisch onzorgvuldig handelen en de aansprakelijkheid van de hulpverlener voor zorggerelateerde schade moet de Nederlandse patiënt niet alleen de normschending aantonen, maar ook de causale relatie tussen de normschending en de schade; de bewijslast ligt op hem. Als hij daarin slaagt, dan heeft de patiënt recht op volledige vergoeding van zijn schade. Maar hoe bijvoorbeeld te bewijzen dat er sprake is van een verwijtbare vertraging in de diagnose én dat de patiënt niet zou zijn overleden als deze in een eerder stadium adequaat zou zijn behandeld? In dit artikel wordt hierop ingegaan.

Pagina's