VR-kort *

De informatieplicht van een zorgaanbieder bij de afwikkeling van medische schade: over finale kwijting, geschilleninstanties en ongeïnformeerde patiënten

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) stelt nieuwe eisen aan de afhandeling van medische schade, namelijk dat die zo laagdrempelig, informeel en zo snel mogelijk wordt afgewikkeld. Dat is aanleiding om na te denken over de manier waarop patienten worden geïnformeerd omtrent hun rechtspositie. Dat geldt met name wanneer de schade definitief wordt afgewikkeld zonder dat de patiënt wordt bijgestaan door een ter zake deskundige belangenbehartiger. In deze bijdrage worden twee situaties belicht waarin de informatiepositie van een patiënt een probleem kan opleveren: 1. wanneer een zorgaanbieder en een patiënt een schikkingsovereenkomst sluiten, en 2. wanneer een patiënt zijn vordering als geschil aan een geschilleninstantie voorlegt, die uitspraak doet in een bindend advies.

Mediation in letselschade blijft ten onrechte achter

Op 11 juli 2018 heeft de Minister voor Rechtsbescherming een brief aangaande ‘Buitengerechtelijke geschilbeslechting en herstelrecht’ aan de Tweede Kamer gestuurd. Mediation neemt in die brief een belangrijke plaats in. De minister stelt dat de meeste problemen door mensen zelf worden opgelost: slechts in 4% van alle civielrechtelijke en bestuursrechtelijke geschillen stappen mensen naar de rechter. Meer dan een derde van de problemen wordt opgelost met onderlinge overeenstemming.

Kwalitatieve aansprakelijkheid van de werkgever voor arbeidsgerelateerde schade

Wanneer een werknemer wordt geconfronteerd met arbeidsgerelateerde schade, gaan de gedachten doorgaans al snel uit naar art. 7:658 BW als mogelijke grondslag van een schadevergoedingsactie. Dit artikel kenmerkt zich door een strenge zorgplicht van de werkgever voor de veiligheid en het welzijn van de werknemer, een voor de werknemer gunstige regeling van de stelplicht en bewijslast, alsook een bijzondere van artikel 7:611 BW afwijkende eigen schuldregeling. De bescherming van art. 7:658 BW is in 1999 uitgebreid naar flexibele arbeidskrachten, zoals ingeleende werknemers, vrijwilligers, stagiairs en onder omstandigheden zelfs zzp’ers. Ook art. 7:611 BW vervult vandaag de dag een relevante rol bij de vergoeding van arbeidsgerelateerde schade.

Circa 3,2 miljoen verkeersovertredingen tweede tertiaal 2018

In het tweede tertiaal (maanden mei t/m augustus) van 2018 zijn 3.230.893 verkeersovertredingen geconstateerd op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv). Dat is een lichte daling ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, toen werden 3.412.469 verkeersboetes opgelegd voor onder meer te hard rijden, door rood licht rijden en handheld bellen. Dat blijkt uit het tweede tertiaaloverzicht Wahv 2018.

Aansprakelijkheid voor drones. Technologische ontwikkelingen en de toepasbaarheid van het aansprakelijkheidsrecht

Het gebruik van drones wordt steeds populairder. Drones worden al lang niet meer uitsluitend gebruikt door defensie; er zijn tegenwoordig tal van civiele toepassingen. Drones worden onder meer gebruikt door de politie en de brandweer, door makelaars en worden gebruikt in de bouw en in de landbouw. Er liggen tal van kansen om drones te gebruiken voor saaie, vervelende of gevaarlijke klusjes.
Niettegenstaande alle kansen brengt het gebruik van drones onmiskenbaar risico’s met zich mee, bijvoorbeeld op het terrein van veiligheid en privacy. Immers, drones kunnen neerstorten of botsen, hetgeen kan resulteren in onder meer zaak- en letselschade.

Pagina's