VR-kort *

Voldoende belang in collectieve acties: drie maal artikel 3:303 BW

Artikel 3:303 BW bepaalt dat zonder voldoende belang niemand een rechtsvordering toekomt. In de rechtspraktijk is voldoende belang evenwel een ambigu leerstuk, dat men met enige regelmaat vergeet toe te passen. Vooral bij algemeen belang-acties blijkt art. 3:303 BW de nodige problemen op te leveren. In het veelbesproken Urgenda-vonnis heeft de rechtbank bijvoorbeeld nagelaten te toetsen aan het vereiste van voldoende belang en hebben partijen sterk uiteenlopende ideeën over de betekenis van art. 3:303 BW. Ook in de rechtszaak van Milieudefensie tegen de Staat inzake de luchtkwaliteit ging het mis. De rechtbank verklaart een deel van de eisers niet-ontvankelijk op grond van art. 3:303 BW, maar het blijft onduidelijk waarom het vereiste van voldoende belang dit vergaande oordeel zou rechtvaardigen.

Verzwijging en causaal verband: over de redelijk handelend verzekeraar

Een aspirant-verzekeringnemer moet vóór het aangaan van een verzekering de verzekeraar de feiten meedelen die hij kent of behoort te kennen en waarvan hij weet of behoort te begrijpen dat daarvan de beslissing van de verzekeraar afhangt of kan afhangen om de verzekering te sluiten (art. 7:928 lid 1 BW). Art. 7:930 BW regelt de gevolgen van het niet-voldoen aan deze mededelingsplicht. In twee gevallen hoeft de verzekeraar bij een schending van de mededelingsplicht niet uit te keren. Dat is het geval als de verzekeraar bij kennis van de ware stand van zaken geen verzekering zou hebben gesloten (art. 7:930 lid 4 BW) en als de verzekeringnemer of verzekerde heeft gehandeld met het opzet de verzekeraar te misleiden (art. 7:930 lid 5 BW). Deze bijdrage gaat over de eerstgenoemde situatie.

Milieuzones: twee varianten voor diesels

Bezitters van een personenauto die rijdt op diesel, kunnen op twee manieren te maken krijgen met een milieuzone in Nederland. Gemeenten die een milieuzone zouden willen invoeren, krijgen de mogelijkheid om auto’s ouder dan 15 jaar of ouder dan 20 jaar in hun zone te weigeren.
Benzine-auto’s zijn geen onderdeel van de harmonisering van milieuzones. Bovendien besluit iedere gemeente zelf of er een milieu-zone wordt ingevoerd. Dat heeft staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) onlangs aan de Tweede Kamer geschreven.

Snorfiets mag naar de rijbaan

Gemeenten en alle andere wegbeheerders kunnen per 1 juli 2018 besluiten om op drukke fietspaden de snorfietser naar de rijbaan te verplaatsen. Daar waar de snorfietser naar de rijbaan moet, is de snorfietser ook verplicht een helm te dragen. Dit besluit is genomen op verzoek van de G4: Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag.

Verlies van een kans en proportionele aansprakelijkheid: verschillende figuren voor verschillende gevallen? (I)

Er bestaat onder Nederlandse juristen geen eenstemmigheid over het bereik van de proportionele aansprakelijkheid en het verlies van een kans als afzonderlijke leerstukken voor gevallen van onzekere causaliteit. Dat is op zich reden genoeg om stil te staan bij de onderlinge afbakening. De categorisering van onzekere causaliteit in de ‘Principles of European Tort Law’ (PETL) geeft een extra reden om te twijfelen aan de zin van een onderscheid tussen de twee leerstukken. De centrale vraag in deze twee artikelen is dan ook of er daadwerkelijk in de aard van de gevallen van causale onzekerheid factoren zijn aan te wijzen die het noodzakelijk en mogelijk maken om proportionele aansprakelijkheid en het verlies van een kans als afzonderlijke leerstukken te onderscheiden.

Pagina's