VR-kort *

Kabinet akkoord met harmonisatie milieuzones

Automobilisten die rijden op diesel kunnen vanaf 2020 op twee manieren te maken krijgen met een milieuzone. Gemeenten die een milieuzone invoeren, kunnen dieselauto’s die op 1 januari 2020 ouder zijn dan 15 jaar, of ouder dan 20 jaar, in hun zone weigeren. Milieuzones blijven wel toegankelijk voor benzineauto’s. Verder komt er een systeem van eenduidige bebording dat begrijpelijk is voor de automobilist. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat. Het voorstel wordt nu ter voorhang aan zowel de Eerste als de Tweede Kamer gezonden.

Stichtse Vecht en de vervolgbaarheid van overheden voor dodelijke ongelukken

In het arrest Stichtse Vecht oordeelde de Hoge Raad dat de gemeente Stichtse Vecht niet kon worden vervolgd voor de nalatigheid om verkeersmaatregelen te nemen, zoals het plaatsen van verkeersborden, waardoor een dodelijk ongeluk op de openbare weg had kunnen worden voorkomen. Deze gemeente kon volgens de Hoge Raad wel worden vervolgd voor de nalatigheid om feitelijke werkzaamheden aan de weg uit te voeren ter voorkoming van een dodelijk ongeluk. De Rechtbank Utrecht had de gemeente veroordeeld voor de eerste nalatigheid en vrijgesproken van de tweede nalatigheid. Uit het arrest van de Hoge Raad volgt dat de rechtbank de gemeente niet had kunnen veroordelen voor de eerste nalatigheid, die volgens de rechtbank als aanmerkelijk onvoorzichtig kon worden gekwalificeerd en daarom schuld opleverde in de zin van artikel 307 Sr.

Uitdagingen bij de omgang met medische gegevens

Er zijn nogal wat wetten en richtlijnen die het werk van een medisch adviseur bepalen. Er zijn de Wet BIG (Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg), de Wet op de Medische Keuringen (WMK), de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst in het Burgerlijk Wetboek, en Europees is er de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Al die regelingen trekken gezamenlijk de ‘harde perklijnen’ voor de werkzaamheden van de medisch adviseur. Voor medici is er de KNMG (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst) die ook richtlijnen uitbrengt. Eén richtlijn die voor medisch adviseurs van aanmerkelijk belang is, is de recent vernieuwde richtlijn ‘Omgaan met medische gegevens’.

Praktijkervaringen met WMO-voorzieningen bij letselschade. Opinie: restitutio ad integrum moet uitgangspunt blijven

Paul Ongenae was voor zijn ongeval werkzaam als consultant en universitair-onderzoeker naar de gehandicaptenzorg en adviseerde veel over WMO-voorzieningen. Door zijn ongeval kreeg hij een veel directere kijk op de gebrekkigheid van de voorgestelde voorzieningen en op het verlies van regie over het eigen leven. In dit artikel schildert hij wat het leven met een beperking betekent. Vervolgens analyseert zijn advocaat die dagelijkse praktijkvoorbeelden om de vraag te kunnen beantwoorden: Kan de verzekeraar een letselschadeslachtoffer verwijzen naar WMO-voorzieningen? Hij bespreekt het WMO-regresconvenant, de verplichting om te herstellen in de situatie zonder ongeval en gaat in op oplossingen die alle partijen geld, tijd en frustratie kunnen besparen.

Wat mag, wat moet, wat werkt? Opinie: excessief gebruik van privacyregels schaadt buitengerechtelijke praktijk

Medische aansprakelijkheidszaken zijn inhoudelijk al lastig genoeg, maar de behandeling ervan wordt bijna altijd gecompliceerd door niet-dossierinhoudelijke discussies en formaliteiten die zijn ingegeven door privacyoverwegingen. Door die discussies laat de inhoudelijke behandeling langer op zich wachten, wordt die behandeling bewerkelijker en duurt het hele behandelingstraject langer. En ze komen niet ten goede aan de sfeer. Vooral buiten rechte worden die discussies gevoerd. Zo wordt er de laatste jaren steeds meer gediscussieerd over hoe een medische machtiging eruit moet zien, onder welke voorwaarden een machtiging kan worden verstrekt en over privacy. Met andere woorden: over wie wat mag, wie wat krijgt en wie moet wat doen. En als het dan eindelijk over de inhoud gaat, als er eens een deskundigenbericht voorligt, duiken vergelijkbare vragen op: mag de schadebehandelaar het deskundigenbericht zien en mag zijn medisch adviseur het hem geven?

Pagina's