VR-kort *

Beperking van de looptijd: nieuwe kansen?

In dit artikel staat de auteur stil bij de vraag of en wanneer (in welke fase van de beoordeling van de causaliteit) sprake kan zijn van een looptijdbeperking van voortdurende schadeposten zoals verlies aan verdienvermogen. Hierbij komen ook de verschillen tussen predispositie en pre-existentie aan de orde en de vraag hoe dit zich verhoudt tot beperking van de looptijd. Aanleiding voor dit artikel is het arrest van de Hoge Raad van 9 maart 2018 in relatie tot het eerder gewezen arrest van de Hoge Raad van 27 november 2018 (Jerrycan-arrest).

Strafbeschikking niet meer weg te denken in strafbestel

De strafbeschikking blijkt bij veelvoorkomende strafbare feiten, zoals rijden onder invloed, winkeldiefstal, vandalisme en ordeverstoring, een adequate manier om een sanctie op te leggen. Sinds 2008 kan het Openbaar Ministerie (OM) strafbeschikkingen buiten de rechter om uitvaardigen. Dit invoeringstraject is nog niet afgerond en het OM blijft de werkwijze verbeteren. Uit de evaluatie van de Wet OM-afdoening blijkt wel dat de strafbeschikking niet meer is weg te denken in het stelsel van rechtshandhaving. Ten opzichte van een transactie is de strafbeschikking als buitengerechtelijke procedure voor verdachten juridisch beter geregeld.

Nieuwe wetten per 1 januari 2019

Overzicht van een aantal wetten die op 1 januari 2019 in werking treden.

Rijk, provincies, gemeenten en partners presenteren plan voor veilig verkeer

Er komen landelijke expertteams die samen met gemeenten en provincies de risico's voor de lokale verkeersveiligheid gaan aanpakken. Ook wordt er een kenniscentrum opgezet om de verschillende wegbeheerders te helpen bij het in kaart brengen van de risico's op hun wegen. Dat schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat mede namens minister Fred Grapperhaus van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer.

Hoge Raad gooit wettelijke limiet overboord

Tijdens een zeiltocht met een groep toeristen op het Grevelingenmeer breekt bij een gijpmanoeuvre de giek. Deze valt op een van de toeristen, die daardoor ernstig en blijvend letsel oploopt. De aansprakelijkheid van de eigenaar van het schip staat vast, maar deze is wel wettelijk beperkt. Kan de redelijkheid en billijkheid in de weg staan aan een beroep op de aansprakelijkheidslimiet? Mag een rechter de wettelijke limiet wel toetsen? Deze vragen staan centraal in een arrest van de Hoge Raad van 18 mei 2018. Het arrest wordt in dit artikel besproken.

Pagina's