VR-kort *

‘Affectieschade’ en ‘shockschade’, onderscheid, samenloop, vooruitblik

Per 1 januari 2019 voorzien artikel 6:107 en 6:108 van het Burgerlijk Wetboek (BW) in een aanspraak op smartengeld van naasten van iemand die door andermans toedoen (zeer) ernstig blijvend letsel heeft opgelopen, respectievelijk van nabestaanden van iemand die door een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is, is overleden. De aanspraak is een naar omvang beperkte vergoeding van ander nadeel dan vermogensschade, die vooral beoogt het leed van de naasten en nabestaanden te erkennen. In de ‘juridische volksmond’ pleegt hier te worden gesproken van vergoeding van ‘affectieschade’. In de rechtspraak is in 2002 erkend dat iemand onder omstandigheden recht heeft op vergoeding van schade die het gevolg is van geestelijk letsel door de confrontatie met een schokkende gebeurtenis. In de juridische volksmond wordt dit ‘shockschade’ genoemd.

Affectieschade: themanummer

Op 1 januari 2019 trad een wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht in werking voor vergoeding van affectieschade. Nabestaanden van overledenen en naasten van slachtoffers met ernstig en blijvend letsel hebben vanaf dat moment recht op een tegemoetkoming voor het door hen geleden immateriële nadeel.

Een transitievergoeding bij overlijden? Een snelle tegemoetkoming aan nabestaanden voor kosten als gevolg van het overlijden van een naaste?

In Denemarken hebben nabestaanden recht op een zogenaamde transitievergoeding (‘overgangsbeløb’). Deze eenmalige gestandaardiseerde vergoeding is bedoeld om kort na het ongeval te voorzien in dekking van diverse uitgaven die het gevolg zijn van het overlijden.
In dit artikel wordt ingegaan op deze transitievergoeding en wordt onderzocht of een dergelijke figuur ook van betekenis zou kunnen zijn voor het Nederlandse stelsel, nu artikel 6:108 van het Burgerlijk Wetboek (BW) niet voorziet in een dergelijke figuur. Hiertoe komt eerst het Deense stelsel en de transitievergoeding die daar deel van uitmaakt aan bod, waarna ons stelsel kort wordt besproken. Vervolgens wordt ingegaan op het antwoord op de vraag of deze vergoeding een rol kan vervullen binnen ons stelsel.

Palliatieve zorg door naasten en zorgschade

Specifieke zorgverlening aan stervenden noemen we palliatieve zorg. Professionals kunnen deze palliatieve zorg bieden. Mocht er een aansprakelijke partij zijn, dan rijst de vraag in hoeverre de kosten voor palliatieve zorg vergoed moeten worden. In dit artikel concentreren de auteurs zich op de palliatieve zorg die naasten bieden.

Het schadefonds Van Vollenhoven. Hoe om te gaan met gedupeerden van acute overheidsmaatregelen ten behoeve van de gezondheid of veiligheid

Het ongeval met de Stint op 20 september 2018, waarbij vier jonge kinderen om het leven kwamen en een ouder kind en de begeleidster zwaargewond raakten, leidde onmiddellijk tot onderzoek naar de oorzaak ervan en de veiligheid van de Stint in het algemeen. Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat informeerde de Tweede Kamer bij brief van 1 oktober 2018 over de eerste bevindingen. Zij deelde mee dat zij op basis daarvan had besloten om de toelating van de Stint op de openbare weg te schorsen. Dat was een ingrijpende beslissing. Een kleine zeven jaar eerder, bij beschikking van 14 november 2011, was de Stint toegelaten tot het Nederlandse verkeer. Het voertuig was onmiddellijk een succes.

Pagina's