VR-kort *

Rijk, provincies, gemeenten en partners presenteren plan voor veilig verkeer

Er komen landelijke expertteams die samen met gemeenten en provincies de risico's voor de lokale verkeersveiligheid gaan aanpakken. Ook wordt er een kenniscentrum opgezet om de verschillende wegbeheerders te helpen bij het in kaart brengen van de risico's op hun wegen. Dat schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat mede namens minister Fred Grapperhaus van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer.

Hoge Raad gooit wettelijke limiet overboord

Tijdens een zeiltocht met een groep toeristen op het Grevelingenmeer breekt bij een gijpmanoeuvre de giek. Deze valt op een van de toeristen, die daardoor ernstig en blijvend letsel oploopt. De aansprakelijkheid van de eigenaar van het schip staat vast, maar deze is wel wettelijk beperkt. Kan de redelijkheid en billijkheid in de weg staan aan een beroep op de aansprakelijkheidslimiet? Mag een rechter de wettelijke limiet wel toetsen? Deze vragen staan centraal in een arrest van de Hoge Raad van 18 mei 2018. Het arrest wordt in dit artikel besproken.

Aansprakelijkstellingen in de semipublieke sector en de afstemming met het regime voor overheidsaansprakelijkheid

In deze bijdrage staat centraal de vraag welke mogelijkheden het aansprakelijkheidsrecht, naar huidig recht alsmede in gevolge het ontwerp Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, biedt voor de aansprakelijkstelling van semipublieke organisaties en/of hun bestuurders en/of toezichthouders als het gaat om verwijten die zien op de wijze waarop ze het publieke belang behartigen.
In de semipublieke sector beslissen tal van maatschappelijke organisaties iedere dag ingrijpend over fundamentele belangen. Denk aan de gezondheidszorg, het onderwijs, sociale huisvesting. Wat de desbetreffende organisaties kenmerkt, is dat ze een publieke taak of functie hebben, maar dat ze niet tot de overheid behoren.

Over de noodzaak van een beter geïnformeerde en bredere discussie over geschiloplossing

Dit essay is geïnspireerd door het recente pleidooi voor de invoering van een mediationwet. Die wet moet er volgens een aantal prominenten uit de mediation-wereld komen om mediation te bevorderen, om te zorgen dat het een aantrekkelijk alternatief is voor de rechtspraak, om te zorgen dat meer mensen vanzelfsprekend gebruik gaan maken van deze vorm van conflictoplossing. Ook de Minister voor rechtsbescherming is blijkens zijn brief van 11 juli 2018 enthousiast over de mogelijkheden voor buitengerechtelijke geschilbeslechting, mediation in het bijzonder.

Stevige aanpak asociaal rijgedrag

Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) wil de verkeersveiligheid verbeteren door gevaarlijk rijgedrag strenger aan te pakken. Een wetsvoorstel met deze strekking is bij de Tweede Kamer ingediend.
Zo gaat de maximale straf voor gevaarlijk rijden van 2 naar 6 maanden gevangenisstraf, ook in zaken zonder letsel of schade. Dit is nodig om automobilisten steviger aan te pakken die – bijvoorbeeld door onverantwoorde inhaalacties – een gevaar op de weg veroorzaken.

Pagina's