VR-kort *

Ongewenst gedrag en privaatrecht: hoe het privaatrecht ongewenst gedrag redresseert en sanctioneert

‘Two wrongs do not make a right’. Daarom is het des te interessanter om te bezien hoe het privaatrecht omgaat met ongewenst gedrag, het onderwerp van het themanummer van het Maandblad voor Vermogensrecht. Kent het privaatrecht voldoende instrumenten om ongewenst gedrag tegen te gaan of zijn er leemten?
Tjong Tjin Tai bijt het spits af met een breder perspectief op ongewenst gedrag. Hij benadert het onderwerp vanuit een quasifilosofisch perspectief en maakt daarbij onderscheid tussen enerzijds slecht gedrag als mislukt gedrag en anderzijds kwaad gedrag als het moedwillig niet naleven van regels.
Keirse en Paijmans belichten vervolgens het aloude adagium ‘in pari delicto’ – de pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet – en de vraag welke invloed het adagium heeft op de vordering tot schadevergoeding bij min of meer gelijkelijk onbetamelijk gedrag van dader en benadeelde.

De alcohol-enkelband: tijd voor een statelijke ondergrens?

Justitie start een proef met de alcohol-enkelband, een techniek waarmee permanent het alcoholpromillage van de persoon in kwestie wordt gemeten door middel van het analyseren van zweet. Er is nu nog geen wettelijke grondslag voor de toepassing van de alcohol-enkelband; deze zal worden gecreëerd als het experiment slaagt. De proef start daarom op vrijwillige basis; personen die in aanmerking komen, zijn onder andere mensen die zijn veroordeeld voor huiselijk geweld en zij die met alcohol op achter het stuur zijn gaan zitten.

Arbeidsvermogensschade bij kinderen

De vergoeding voor arbeidsvermogensschade na een ongeval wordt begroot door de situatie na ongeval te vergelijken met de hypothetische situatie zoals die was geweest zonder ongeval. Deze bijdrage gaat specifiek in op de benadering van arbeidsvermogensschade bij kinderen op welk terrein veel (extra) onzekerheden spelen. Daartoe wordt eerst de huidige benadering van arbeidsvermogensschade bij kinderen en de problemen daarin besproken.

Collectieve afwikkeling van massaschade

Inbreuken op onder andere het consumenten- en mededingingsrecht leiden vaak tot schade bij grote groepen gedupeerden. Deze schade willen de gedupeerden vanzelfsprekend vergoed zien. Een collectieve afwikkeling van deze schade zou dan een goede oplossing kunnen zijn. Maar onder de huidige wet- en regelgeving is het niet mogelijk om langs de weg van de collectieve actie een veroordeling tot schadevergoeding in geld te vorderen. Daarnaast biedt de Wet Collectieve afwikkeling massaschade alleen uitkomst indien partijen onderling een schikking treffen. Maar wat als partijen er onderling niet in slagen tot een schikking te komen?

Ernstige verkeersdelicten

In dit onderzoek, dat, naar aanleiding van een discussie in de Tweede Kamer, in opdracht van het WODC en op verzoek van het Ministerie van VenJ is uitgevoerd door medewerkers van de vakgroep strafrecht en criminologie van de Rijksuniversiteit Groningen, wordt de straftoemeting ter zake van ernstige verkeersdelicten en het wettelijk kader waarin deze plaatsvindt onder de loep genomen. Ook werd door het ministerie verzocht onderzoek te doen naar het ‘strafgat’ bij roekeloos rijgedrag en tevens te bezien of de opsporingsbevoegdheden bij het doorrijden na een ongeval met ernstig letsel of de dood als gevolg dienen te worden uitgebreid.

Pagina's