VR-kort *

Verkeersdoden in Nederland

Dit factsheet schetst hoe het aantal verkeersdoden in Nederland zich sinds 1950 heeft ontwikkeld. Het aantal verkeersdoden in Nederland vertoont, na een stijging in de jaren vijftig en zestig, een geleidelijke daling sinds 1973. In 2017 vielen er 613 doden in het verkeer in Nederland. Na de jarenlange daling tot 570 doden in 2013 en 2014 en de daaropvolgende toename tot 629 doden in 2016, zien we nu weer een lichte daling in 2017.

Per 1 april automatische plaatsbepaling bij ongelukken op de weg

Sinds 1 april is Emergency Call, het systeem in nieuwe auto’s dat automatisch de meldkamer alarmeert bij een ongeluk, operationeel in Nederland. Vanaf die datum kan de 112-centrale eCalls ontvangen en verwerken

Cursussen op gebied van letselschade en aansprakelijkheid

Hier vindt u een overzicht van de cursussen op het gebied van letselschade en aansprakelijkheid in de maanden mei en juni 2018.

Eerste Kamer stemt in met vergoeding van affectieschade

De Eerste Kamer heeft 10 april jongstleden een wetsvoorstel van minister Dekker (voor Rechtsbescherming) aangenomen dat de vergoeding van affectieschade regelt. Dit is een vorm van smartengeld voor naasten van slachtoffers die door een fout van een ander zijn overleden, of ernstig of blijvend letsel hebben. Een vergoeding voor dierbaren die verdriet hebben en met wie het slachtoffer zijn leven deelde.

HR 9 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1055: ‘plotseling en onvoorzien’ als onzekerheidscriterium in de dekkingsomschrijving

In dit artikel gaan de auteurs aan de hand van het ‘corrosie-arrest’, over corrosieschade en een machinebreukverzekering en bedrijfsschadeverzekering, in op de door de Hoge Raad gehanteerde uitleg van het begrip ‘plotseling en onvoorzien’. De Hoge Raad verklaarde het cassatieberoep van verzekeraar Delta Lloyd gegrond in een geschil met een machinefabriek. In eerste opzicht lijkt de uitspraak voor de rechtspraktijk niet veel bijzonders om het lijf te hebben, waar de Hoge Raad (slechts) buiten twijfel lijkt te stellen dat de woorden ‘plotseling en onvoorzien’ in de dekkingsomschrijving zelfstandige betekenis hebben voor de dekkingsbeoordeling.

Pagina's