VR-kort *

Indexatie Richtlijnen per 1 januari 2018

Per 1 januari 2018 zijn, op de Richtlijn Kilometervergoeding en Licht letsel na, de normbedragen van alle Richtlijnen gewijzigd.

Andermaal over de kosten van consumentverzekerde voor schade-expertise

De verzekeringnemer en de verzekeraar maken bij het sluiten van een first-party verzekering al in de polisvoorwaarden afspraken over hoe een eventueel schaderegelingsproces eruit zal zien. Binnen dat schaderegelingsproces is een belangrijke rol weggelegd voor de schade-expert, zowel aan de zijde van de verzekerde als aan de zijde van de verzekeraar.
Deze bijdrage formuleert een antwoord op de vraag of en onder welke omstandigheden de verzekeraar naast zijn eigen expertise-kosten ook de expertisekosten van de verzekerde moet vergoeden. Daarnaast wordt de vraag beantwoord of de verzekeraar kwaliteitseisen aan de expert van de verzekerde mag stellen. De auteur beperkt zich in deze bijdrage tot de verzekerde zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Het begroten van de schadevergoeding in een collectieve actie

Het klassieke aansprakelijkheidsrecht is toegesneden op de juridische strijd tussen twee individuen. De invoering van art. 3:305a BW heeft er echter voor gezorgd dat juridische vraagstukken over onder meer de grondslag van de aansprakelijkheid ook collectief kunnen worden beantwoord. Van vraagstukken over causaal verband en de omvang van de schadevergoeding werd tot op heden aangenomen dat deze enkel individueel konden worden beantwoord. Het vorderen van een schadevergoeding in een collectieve actie is daarom niet mogelijk. Het in november 2016 ingediende wetsvoorstel (kamerstuk 34608) beoogt het mogelijk te maken om wel een collectieve schadevergoedingsactie in te stellen.

De verjaring van een vordering tot schadevergoeding op grond van de blootstelling aan asbest na Heijnen/Maersk

Blootstelling aan asbest kan mesothelioom veroorzaken. Deze ziekte manifesteert zich in veel gevallen pas na meer dan dertig jaar. Het slachtoffer heeft in deze gevallen nooit een kans gehad om de schade te verhalen op een eventuele aansprakelijke partij. Artikel 3:310 lid 2 BW stelt immers dat deze vordering in ieder geval dertig jaar na de laatste blootstelling verjaart. De uitzondering van lid 5 geldt op grond van artikel 119b BW Overgangswet Nieuw BW niet voor gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan voor 1 februari 2004.

De afwikkeling van medische schade onder de Wkkgz

De inwerkingtreding van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) heeft grote gevolgen voor de afwikkeling van schadeclaims in de zorg. De belangrijkste blikvanger was tot dusver de laagdrempelige geschilleninstantie die kan oordelen over schadevergoedingen tot een bedrag van € 25.000. Minder aandacht kreeg het schadebeoordelingstraject dat aan een eventueel geschil voorafgaat. Op grond van de Wkkgz zijn zorgaanbieders verplicht om een verzoek tot schadevergoeding zelf zorgvuldig te onderzoeken en te beoordelen, dat wil zeggen conform de zorgvuldigheidsverplichtingen die gelden voor alle klachten in de zin van de Wkkgz, of die nu een financiële component bevatten of niet.

Pagina's