VR-kort *

Wordt schade aan het product in de toekomst vergoed door de producent?

Deze bijdrage gaat nader in op het Daf/Achmea-arrest van de Hoge Raad van 13 januari 2017, waarin werd bepaald dat voor uitleg van het criterium ‘in het verkeer brengen’ in het kader van aansprakelijkheid van een producent op grond van artikel 6:162 BW aansluiting dient te worden gezocht bij de maatstaf voor productaansprakelijkheid op grond van artikel 6:185 BW.

Minister Van Nieuwenhuizen zet in op veilig verkeer

De Nederlandse wegen behoren tot de meest intensief gebruikte wegen en de meest veilige wegen ter wereld. Toch is het aantal ernstige verkeersgewonden in 2016 met 0,5% gestegen naar 21.400. Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) wil deze trend keren. Het aantal verkeersslachtoffers moet omlaag. De minister zet in op een aanpak met een slimme combinatie van maatregelen. Denk aan campagnes, maatregelen om de weg in te richten en technische oplossingen. Indien nodig worden regels aangepast.

Nederland voegt zich bij Oostenrijk in zaak tegen de Duitse tol

Nederland voegt zich bij Oostenrijk in de zaak die bij het Europese Hof van Justitie is aangespannen tegen de Duitse tolplannen voor personenauto’s. De ministerraad heeft daarmee op voorstel van minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) ingestemd.
Kern van het Nederlandse bezwaar is dat de Duitse tolplannen strijdig zijn met de Europese regels.

Handreiking Zorgschade

De Handreiking Zorgschade geeft een beschrijving van de processtappen die gezet kunnen of moeten worden bij de afwikkeling van zorgschadezaken. De Handreiking is van toepassing op letselschadezaken waarin sprake is van een blijvende, intensieve en complexe zorgvraag.
De doelstelling van de Handreiking is tweeledig: Ten eerste biedt deze een beoordelingskader dat van nut kan zijn bij het vaststellen van de noodzakelijke zorgbehoefte en de kosten die daarmee gemoeid zijn. Ten tweede geeft de Handreiking concrete handvatten voor een meer inzichtelijke schadevaststelling en -begroting bij zorgsituaties waarin sprake is van een bovennormale zorgvraag, die niet volledig vanuit reguliere private en publieke middelen gefinancierd kan worden.

Alternatieve vergoedingssystemen in personenschadezaken en slachtofferbehoeften

In de literatuur over het aansprakelijkheidsrecht wordt al lang niet meer alleen stilgestaan bij juridisch-technische vragen. De vraag welke doelen het aansprakelijkheidsrecht dient, en of dit rechtsgebied in feite wel aan die doelen voldoet of kan voldoen, met name in personenschadezaken, is een belangrijk onderwerp van discussie geworden. In welke mate draagt het aansprakelijkheidsrecht bij aan iemands feitelijk herstel, hoe sluit het systeem aan bij de behoeften of verwachtingen van slachtoffers, en wat is de potentie van het rechtsgebied?

Pagina's