VR-kort *

Deskundigen spelen belangrijke rol in de letselschadepraktijk

Bij schade van mensen met ernstig letsel is de deskundige nauwelijks weg te denken. Daarom zet de redactie in dit themanummer van Letsel & Schade de rol van de deskundige centraal.
De rechter die een beslissing moet nemen in een geschil tussen partijen, kan het vaak niet zonder hulp van deskundigen stellen. Een beslissing over een geschil over bijvoorbeeld medische aansprakelijkheid is nauwelijks denkbaar zonder dat een deskundige op het betreffende medische deskundigheidsvlak zich heeft uitgelaten over de vraag of conform de professionele standaard is gehandeld.

Angst als juridisch relevante schade: de angstschadevordering naar Frans recht

In deze bijdrage staat de auteur stil bij de angstschadevordering in het Franse recht. Daarmee vormt het een vervolg op een eerder artikel van de auteur in dit blad: ‘Angst als juridisch relevante schade’.
Angstschade is een ‘hot topic’ in Frankrijk en heeft zich al ver ontwikkeld in de Franse rechtspraak. Dit maakt het waardevol om naar de voorwaarden te kijken die de Franse rechter aan de angstschadevordering stelt. De ervaringen uit de Franse rechtspraktijk kunnen dan ook ter inspiratie dienen voor het Nederlandse recht.

De opzetclausule (2000) uitgelegd door de Hoge Raad

Op 13 april 2018 heeft de Hoge Raad een belangwekkend arrest gewezen over de in 2000 door het Verbond van Verzekeraars geïntroduceerde opzetuitsluiting voor de particuliere aansprakelijkheidsverzekering (AVP). De clausule luidt als volgt: ‘Niet is gedekt de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit zijn/haar opzettelijk en tegen een persoon of zaak gericht wederrechtelijk handelen of nalaten’. Door de tijd heen is gebleken dat de formulering van deze clausule en de daarbij behorende toelichting veel vragen oproepen. Nu heeft de Hoge Raad voor het eerst de kans gekregen zich uit te laten over deze clausule die tot verschillende interpretaties in lagere rechtspraak en literatuur heeft geleid.

Verkeersdeelname in het kader van de WAM: waar liggen de grenzen?

Afgelopen zomer wees de Hoge Raad een nieuw arrest met betrekking tot de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM). De zaak betrof een ongeval met een vorkheftruck die werd gebruikt bij het plaatsen van betonnen elementen. Deze betonnen elementen van zes meter lang werden op een werkplaats een voor een uit de voorraad gehaald en vervoerd naar de plaats waar de elementen op elkaar werden gestapeld. Omdat het zicht van de bestuurder door de gebruikte constructie, waarbij een betonnen element boven op een kist op de vorkheftruck was geplaatst, beperkt was, kwam de vorkheftruck bij het naar voren rijden in aanraking met een betonnen element dat los op de werkvloer stond. Dat element viel om en kwam op de benen van het slachtoffer terecht, met ernstig letsel als gevolg.

Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en Behandeling van personenschadeclaims

Onrechtmatig toegebracht letsel is – mits is voldaan aan de vijf vereisten – een onrechtmatige daad die aanspraak geeft op vergoeding van de door de benadeelde geleden schade. Onrechtmatig toegebracht letsel is ook een schending van het in verschillende verdragen en in de Grondwet gewaarborgde recht op leven en het recht op lichamelijke integriteit. Op 3 oktober 2017 organiseerde Wij Advocaten een seminar met prof. mr. C.C. van Dam, met als thema ‘Doorwerking van mensenrechten in schadepreventie en schadeafwikkeling’. Van Dam besprak de invloed van het EVRM en van de United Nations Guiding Principles op het denken over schade, preventie en verzekeren in de afgelopen 25 jaar.

Pagina's