VR-kort *

Een Europees schadebegrip?

Een mogelijke invulling van een ‘Europees schadebegrip’ is om te abstraheren van de Europese Unie en een rechtsvergelijkende benadering te kiezen die een ‘common core’ blootlegt bij de verschillende jurisdicties in Europa. Er zijn diverse voorbeelden van dergelijke academische initiatieven, die mede waren ingegeven door de hoop dat dit de Europese wetgever tot harmonisatie zou aanzetten. Echter, schade lijkt bij uitstek een onderwerp dat diep verankerd is in de nationale rechtsordes en waar de Europese Unie geen rol zou hoeven of mogen spelen. Toch blijkt dat de Europese Unie wel degelijk het schadebegrip van de nationale stelsels beïnvloedt, zij het niet in de vorm van een alomvattende harmonisatie.

Vergoedbaarheid van angstschade

Welke schade de benadeelde lijdt, hangt primair af van zijn eigen psychische gesteldheid. Eén en dezelfde onrechtmatige gedraging zal bij sommige mensen tot geestelijk letsel leiden, terwijl anderen slechts angstgevoelens ervaren zonder psychisch ziek te zijn. De eerste stelling in dit artikel is dat voor een goed begrip van deze problematiek onderscheid moet worden gemaakt tussen 1. het geval dat angst leidt tot geestelijk letsel en 2. de situatie dat de angst zelf als schadepost worden opgevoerd. Beide gevallen dienen namelijk anders te worden beoordeeld.

Aansprakelijkheid voor vallen en uitglijden: stapje voor stapje beoordeeld om niet te snel te struikelen over de risicodrempel

Naar aanleiding van het IKEA-arrest (Hoge Raad 7 juli 2017) behandelen de auteurs de huidige stand van zaken van de aansprakelijkheid voor vallen en uitglijden in (semi-)openbare ruimtes. Vervolgens bespreken zij de twee verschillende stappen van het onrechtmatigheidsaspect die voor dergelijke aansprakelijkheid kunnen worden onderscheiden en zij bespreken wie welke bewijslast draagt. Tot slot signaleren zij hoe dit tot op heden in de praktijk wordt toegepast en hoe dit mogelijk in de toekomst beter kan.

Belastingschade: hoe zit het ook alweer?

Recent is in de media aandacht besteed aan letselschadevergoedingen en gedupeerde slachtoffers die minder zouden overhouden van hun schade-uitkering doordat er indirecte schade is ontstaan. In dit artikel volgt een uiteenzetting van de problematiek die zich kan voordoen bij een schade-uitkering ineens, met als doel inzicht te geven in de mogelijke gevolgen van een dergelijke uitkering. Daarbij

Aansprakelijkheidsvraagstukken bij zelfrijdende auto’s

De opkomst van de zelfrijdende auto’s zal nog de nodige wetswijzigingen met zich meebrengen, maar er dient vooral rekening te worden gehouden met het uitgebreidere palet aan mogelijke grondslagen voor aansprakelijkheid, en aan (potentieel) aansprakelijke partijen. Daarbij zal niet altijd duidelijk zijn in wiens sfeer de aansprakelijkheid zal liggen, bij de ‘automobilist’ of bij de fabrikant.

Pagina's