VR-kort *

Is de deelgeschilprocedure een succes?

Mr. J. Sap
De deelgeschilprocedure in letsel- en overlijdensschade mag zich in een behoorlijke belangstelling verheugen. De wetgever verwachtte dat deze nieuwe procedure zou leiden tot een verschuiving van de inzet van rechters van bodemprocedures naar deelgeschilprocedures. Maar is dat ook zo? In dit artikel wordt de vraag centraal gesteld of de deelgeschilprocedure in alle opzichten een succes is, waarbij met name de gevolgen voor de rechtspraak onder de loep worden genomen.

Collectieve afwikkeling van massaschade: verdeelsleutels voor vergoedingen aan individuele benadeelden

Karlijn van Doorn en Marielle de Bruijn
De Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade (WCAM) maakt het mogelijk voor gedupeerden om als collectief over schadevergoeding te procederen of een schikking te treffen. Een volgende vraag is dan hoe die collectieve schadevergoeding over de individuele gedupeerden te verdelen. Er zijn allerlei varianten van verdeelsleutels denkbaar en in omloop. In het artikel gaan de auteurs na welke methoden in collectieve regelingen of schikkingen in de Nederlandse massaschadepraktijk tot dusver zijn gehanteerd om tot een verdeling van het schadebedrag over het totaal aantal benadeelden te komen. 

De aansprakelijkheid van werkgevers voor beroepsziekten krachtens art. 7:658 BW: zijn de grenzen bereikt?

Een nadere beschouwing van de arresten HR 7 juni 2013 (Lansink/Ritsma) en HR 7 juni 2013 (SVB/Van de Wege)
Mr. S. Sahtie
Op 7 juni 2013 heeft de Hoge Raad twee belangwekkende arresten gewezen, waarmee de bewijslastverdeling en de mogelijkheid van proportionele aansprakelijkheid bij werkgeversaansprakelijkheid verder worden ingekleurd. De arresten zijn gewezen in de context van beroepsziekten, maar zijn ook relevant voor situaties waarin geen sprake is van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. 

Pagina's