VR-kort *

Adviesrecht voor slachtoffer? Grenzen aan slachtofferrechten in het strafproces

Alexander F. de Savornin Lohman
In oktober 2013 maakte staatssecretaris Teeven het voornemen kenbaar het spreekrecht voor slachtoffers en nabestaanden in het strafproces uit te breiden met een adviesrecht aan de rechter. Het oogt sympathiek om slachtoffers meer rechten te geven. Lange tijd is de positie van slachtoffers in het strafproces miskend geweest en is er nu sprake van een inhaalslag. Sinds 2005 hebben slachtoffers van zware misdrijven het recht om in het strafproces een verklaring af te leggen over de impact die het misdrijf op hun leven heeft gehad. Het huidige plan van de staatssecretaris is een volgende stap naar erkenning. Slachtoffers en nabestaanden mogen dan tevens de rechter adviseren over juridische aspecten van de strafzaak, zoals de schuldvraag, de strafbaarheid van de verdachte en de op te leggen straf. De auteur vraagt zich af of dit adviesrecht wel een verstandig plan is.

Strafrechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkheid van de overheid als wegbeheerder bij dodelijke ongevallen: de zaak Stichtse Vecht

Mr. dr. R. Rijnhout, mr. dr. E. Sikkema, mr. W.S. de Zanger
Op 10 december 2012 werd de Gemeente Stichtse Vecht strafrechtelijk vervolgd voor het nalaten van het treffen van maatregelen om het gevaar te beperken of om aan de gevaarlijke situatie een einde te maken, waardoor een dodelijk ongeval had plaatsgevonden. De vraag die centraal staat is of en waarom de overheid als wegbeheerder strafrechtelijk moet (kunnen) worden vervolgd in geval van een dodelijk ongeluk.

De Hoge Raad en de relativiteit: voorstel voor een hanteerbare toets

Prof. mr. A.J. Verheij
De wijze waarop de Hoge Raad het relativiteitsvereiste toepast, heeft in de afgelopen jaren de nodige beroering veroorzaakt. Een van de geuite bezwaren is dat aan het oordeel dat wel of niet is voldaan aan het relativiteitsvereiste onuitgesproken rechtspolitieke argumenten ten grondslag liggen. Doordat de Hoge Raad deze niet expliceert en dus geen inzicht geeft in de wijze waarop hij aan de relativiteit toetst, verwordt de toepassing daarvan tot een machtswoord of toverspreuk, hetgeen afbreuk doet aan de voorspelbaarheid en rechtszekerheid. Er lijkt bij toepassing van de onrechtmatige daad een cirkelbeweging gaande te zijn, waarbij gebrek aan transparantie en daarmee gepaard gaande rechtsonzekerheid zich slechts heeft verplaatst van het ene centrale begrip (causaliteit) naar het andere (relativiteit). De auteur vindt dit een reden om een en ander nader te analyseren.

Zero tolerance voor gevaarlijke drugsgebruikers in het verkeer

Minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) en minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) verscherpen de opsporing van automobilisten, motorrijders en bromfietsers die door drugsgebruik een groot risico vormen voor de verkeersveiligheid. Dat doen zij door een zogenoemde nullimiet in te voeren voor gecombineerd gebruik van verschillende drugs en van drugs en alcohol. Dit blijkt uit een wijziging in het wetsvoorstel over de verbeterde aanpak van het rijden onder invloed van drugs, die onlangs naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Teeven neemt maatregelen om straffen sneller en beter ten uitvoer te leggen

Gevangenisstraffen, boetes en andere strafrechtelijke beslissingen worden voortaan beheerd door één centrale administratie: het Administratie- en Informatie Centrum voor de Executieketen (AICE). Het AICE zorgt ervoor dat de beslissing vervolgens terecht komt bij de instantie die de strafrechtelijke beslissing ten uitvoer moet leggen, zoals bijvoorbeeld de gevangenis of de reclassering. Ook houdt het AICE de administratie bij over de straffen en de tenuitvoerlegging ervan. Op die manier wordt alle informatie rondom de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen gecentraliseerd bij één organisatie en wordt voorkomen dat verschillende justitiële instanties langs elkaar heen werken. Staatssecretaris Teeven heeft het AICE, onderdeel van het Centraal Justitieel Incassobureau, onlangs geopend in Leeuwarden.

Pagina's