VR-kort *

Strafrechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkheid van de overheid als wegbeheerder bij dodelijke ongevallen: de zaak Stichtse Vecht

Mr. dr. R. Rijnhout, mr. dr. E. Sikkema, mr. W.S. de Zanger
Op 10 december 2012 werd de Gemeente Stichtse Vecht strafrechtelijk vervolgd voor het nalaten van het treffen van maatregelen om het gevaar te beperken of om aan de gevaarlijke situatie een einde te maken, waardoor een dodelijk ongeval had plaatsgevonden. De vraag die centraal staat is of en waarom de overheid als wegbeheerder strafrechtelijk moet (kunnen) worden vervolgd in geval van een dodelijk ongeluk.

De Hoge Raad en de relativiteit: voorstel voor een hanteerbare toets

Prof. mr. A.J. Verheij
De wijze waarop de Hoge Raad het relativiteitsvereiste toepast, heeft in de afgelopen jaren de nodige beroering veroorzaakt. Een van de geuite bezwaren is dat aan het oordeel dat wel of niet is voldaan aan het relativiteitsvereiste onuitgesproken rechtspolitieke argumenten ten grondslag liggen. Doordat de Hoge Raad deze niet expliceert en dus geen inzicht geeft in de wijze waarop hij aan de relativiteit toetst, verwordt de toepassing daarvan tot een machtswoord of toverspreuk, hetgeen afbreuk doet aan de voorspelbaarheid en rechtszekerheid. Er lijkt bij toepassing van de onrechtmatige daad een cirkelbeweging gaande te zijn, waarbij gebrek aan transparantie en daarmee gepaard gaande rechtsonzekerheid zich slechts heeft verplaatst van het ene centrale begrip (causaliteit) naar het andere (relativiteit). De auteur vindt dit een reden om een en ander nader te analyseren.

Zero tolerance voor gevaarlijke drugsgebruikers in het verkeer

Minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) en minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) verscherpen de opsporing van automobilisten, motorrijders en bromfietsers die door drugsgebruik een groot risico vormen voor de verkeersveiligheid. Dat doen zij door een zogenoemde nullimiet in te voeren voor gecombineerd gebruik van verschillende drugs en van drugs en alcohol. Dit blijkt uit een wijziging in het wetsvoorstel over de verbeterde aanpak van het rijden onder invloed van drugs, die onlangs naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Teeven neemt maatregelen om straffen sneller en beter ten uitvoer te leggen

Gevangenisstraffen, boetes en andere strafrechtelijke beslissingen worden voortaan beheerd door één centrale administratie: het Administratie- en Informatie Centrum voor de Executieketen (AICE). Het AICE zorgt ervoor dat de beslissing vervolgens terecht komt bij de instantie die de strafrechtelijke beslissing ten uitvoer moet leggen, zoals bijvoorbeeld de gevangenis of de reclassering. Ook houdt het AICE de administratie bij over de straffen en de tenuitvoerlegging ervan. Op die manier wordt alle informatie rondom de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen gecentraliseerd bij één organisatie en wordt voorkomen dat verschillende justitiële instanties langs elkaar heen werken. Staatssecretaris Teeven heeft het AICE, onderdeel van het Centraal Justitieel Incassobureau, onlangs geopend in Leeuwarden.

Collectieve afwikkeling van massaschade in de Europese Unie

Mr. Fleur van Teunenbroek
Wie slachtoffer is van massaschade, kan zich sinds 2005 beroepen op de Wet collectieve afwikkeling massaschade (WCAM). Binnen de Europese Unie is er echter geen regeling die het mogelijk maakt om in gevallen van grensoverschrijdende massaschade collectief schadevergoeding te vorderen. Dat maakt het moeilijk te bepalen welke rechter bevoegd is om van een grensoverschrijdend geschil kennis te nemen, welk recht van toepassing is en welke waarde een beslissing van de rechter in het buitenland heeft. 

Pagina's