VR-kort *

14. Europäische Verkehrsrechtstage 2013 in Mondorf-les-Bains / Luxemburg, 9. und 10. Oktober 2013

Werner Kaesmann
Verslag van de 14de Europese Verkeersrechtdagen, georganiseerd door het Europees Instituut voor Verkeersrecht (www.ietl.org) met het doel te informeren over de praktijk en de ontwikkelingen binnen het Europese verkeersrecht.

Beroepsziekten anno 2014

In de weinig benijdenswaardige situatie van slachtoffers van beroepsziekten in Nederland is in de afgelopen 25 jaar, ondanks de be-schermingsratio van artikel 7:658 BW en goed bedoelde pogingen om deze bescherming tot stand te brengen, maar weinig veranderd. Beroepsziekteclaims worden, anders dan arbeidsongevallen, slechts zelden in de minnelijke sfeer soepel geschikt. Uitgebreide causali-teitsdiscussies zijn daaraan debet. Zekerheid omtrent het causaal verband, of zelfs de mogelijkheid van causaal verband, kan door de medische wetenschap slechts zelden worden geboden. In dit artikel wordt met inachtneming van de recente rechtspraak de stand van het recht in beroepsziektezaken besproken. Daarbij wordt in gegaan op de grondslag van werkgeversaansprakelijkheid, de bewijslast-verdeling en de eisen die aan het bewijs worden gesteld.

Oordelen over personenschade veroorzaakt door diagnostische fouten

Prof. dr. R.W.M. Giard
Personenschade door foutief medisch handelen kan het gevolg zijn van hetzij therapeutische, hetzij diagnostische interventies. Perso-nenschade als gevolg van diagnostische fouten bij medisch handelen vormt een steeds groter deel van de medische schadeclaims. In deze bijdrage wordt de vraag onderzocht waarin diagnostische fouten zich qua beoordeling binnen een juridische context nu wezenlijk van therapeutische onderscheiden. De beoordeling van de tekortkoming

Tussentijdse evaluatie deelgeschilprocedure

Mr. E.C. Huijsmans en mr. H.A.W. Vermeulen
Verslag van de op 1 november 2013 door het Kenniscentrum Milieu en Gezondheid (verbonden aan het Hof Den Bosch) in samenwerking met de Expertgroep Letselschade en Studiecentrum Rechtspleging (SSR) georganiseerde themadag met als onderwerp de tussentijdse evaluatie van de deelschilprocedure.

Schadeverhaal na misdrijven: ervaringen van slachtoffers

Dr. J.D.M. van Dongen, mr. M.R. Hebly, prof. mr. S.D. Lindenbergh
Wanneer iemand schade lijdt als gevolg van een misdrijf, zijn er verschillende mogelijkheden om die schade vergoed te krijgen. Compen-satie kan worden bereikt via een fonds (Schadefonds Geweldsmisdrijven, Waarborgfonds Motorverkeer), via een verzekering of via de dader zelf. Verhaal op de dader is mogelijk door een schaderegeling met behulp van de politie of het OM, door te voegen als benadeelde partij in het strafproces of langs de civielrechtelijke weg.

Pagina's