VR-kort *

Aansprakelijkheidslimitering ingevolge de Busverordening: op weg naar een gelijkwaardige bescherming voor passagiers?

Mw. I.L.M. Timp
In de op 1 maart 2013 in werking getreden EU-Verordening 181/2011 betreffende de rechten van autobus- en touringcarpassagiers (Busverordening) is een regeling omtrent aansprakelijkheid en limitering opgenomen. Het voorstel van de Europese Commissie bevatte een uniforme regeling omtrent aansprakelijkheid en limitering, met een risicoaansprakelijkheid van de vervoerder tot € 220.000 en daarboven een (ongelimiteerde) schuldaansprakelijkheid. Een dergelijke uniforme regeling bewerkstelligt dat passagiers een gelijke mate aan bescherming genieten, daar aansprakelijkheid en limitering enkel worden beheerst door deze communautaire regeling en niet langer door (onderling afwijkende) regels van lidstaten. Deze regeling heeft echter geen doorgang gevonden.

Ruimere schadevergoeding voor slachtoffers en hun naaste omgeving

Staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) wil de vergoeding van schade als gevolg van letsel en overlijden verruimen. Zo kunnen slachtoffers een ruimere vergoeding van de kosten voor verzorging, verpleging en begeleiding krijgen als naasten deze zorgtaken op zich nemen. De huidige regeling is beperkt en vergoedt alleen de kosten tot het bedrag dat men kwijt zou zijn als professionele hulp wordt ingeschakeld. Die vergoeding kan lager zijn dan het inkomensverlies van naasten die minder moeten gaan werken om zorg te kunnen verlenen.

EU-Richtlijn uitwisseling informatie verkeersovertredingen nietig: maar rechtsgevolgen blijven in stand

De richtlijn betreffende de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over verkeersveiligheidsgerelateerde verkeersovertredingen (2011/82/EU) is gebaseerd op de bevoegdheid van de Unie inzake vervoersveiligheid. Bij de vaststelling van de richtlijn is echter de bevoegdheid van de Unie op het gebied van politiële samenwerking als rechtsgrondslag gehanteerd.

Jaarverslag 2013, De Letselschade Raad ook in de toekomst onverminderd nodig

‘2013 is een jaar met moed en vertrouwen geweest’, schrijft Aleid Wolfsen, voorzitter van het Platformoverleg, in het voorwoord van het Jaarverslag 2013. Het onderlinge vertrouwen tussen de deelnemende organisaties maakte een effectieve samenwerking mogelijk aan nodige en duurzame verbeteringen. Het jaarverslag van De Letselschade Raad geeft een bondig overzicht van de activiteiten.

Strafrechter en smartengeld: de civiele vordering in het strafproces als aanjager van een rechtsontwikkeling

Mr. J. Candido en prof. mr. S.D. Lindenbergh
Recente maatregelen om de positie van de benadeelde partij in het strafproces te verbeteren, brengen mee dat de strafrechter steeds vaker oordeelt over schadevergoedingsvorderingen. Dat roept de vraag op welk ‘beleid’ de strafrechter hier voert, hoe dat zich verhoudt met dat van de civiele rechter en of laatstgenoemde daarvan iets kan leren.

Pagina's