Verkeersrecht 2019-5

Datum uitgave: 
mei, 2019

VR 2019/63 Het voorstel van de Europese Commissie tot wijziging van de WAM-richtlijn

VR 2019/63, Het voorstel van de Europese Commissie tot wijziging van de WAM-richtlijn, Mr. K. Redeker-Gieteling

In mei 2018 heeft de Europese Commissie een voorstel gedaan tot wijziging van de WAM-richtlijn (hierna: het richtlijnvoorstel). Hierna schets ik eerst de voorgeschiedenis van het richtlijnvoorstel (zie 1.). Vervolgens bespreek ik de vijf inhoudelijke wijzigingen die het richtlijnvoorstel bevat. Deze wijzigingen zien op de reikwijdte van de WAM-richtlijn (zie 2.a.), de controle op de verzekering (zie 2.b.), de aansprakelijkheidsbedragen (zie 2.c.), insolventie of geen reactie van de verzekeraar (zie 2.d.) en de verklaring inzake de claimgeschiedenis (zie 2.e.). Per wijziging wordt het...Lees meer

VR 2019/64 De zelfrijdende auto en het overmachtsverweer van art. 185 WVW

Over de zelfrijdende auto wordt beweerd dat deze veiliger is dan een auto die wordt bestuurd door een mens.1) De opzet van dit artikel is om te onderzoeken of bij een ongeval veroorzaakt door een zelfrijdende auto minder snel sprake is van een geslaagd beroep op overmacht in de zin van art. 185 WVW dan wanneer het ongeval zou zijn veroorzaakt door een ‘reguliere’ auto. Een zelfrijdende auto is uitgerust met verschillende camera’s en sensoren, zodat deze meer...Lees meer

VR 2019/65 Ritsen. Rechts inhalen.

Het door de verbalisant bestuurde voertuig en het door de gemachtigde bestuurde voertuig reden op enig moment naast elkaar, het eerste voertuig op de linker rijstrook, het tweede op de rechter rijstrook, terwijl het verkeer van de linker rijstrook diende in te voegen op de rechter rijstrook. Het betreft een situatie waarin van de verschillende weggebruikers wordt verlangd rekening met elkaar te houden en de snelheid aan te passen ten einde het invoegen (ritsen) zo soepel mogelijk te laten plaatsvinden. Het verkeer op de linker rijstrook dient daarbij te anticiperen op het verdrijvingsvlak en...Lees meer

VR 2019/66 Inhalen. Voorbijrijden van stilstaand voertuig.

Ook het voorbijrijden van voertuigen die stilstaan maar wel aan het verkeer deelnemen, moet als inhalen worden aangemerkt. Dit kan onder meer worden afgeleid uit artikel 13, tweede lid, van het RVV 1990, waarin is bepaald dat files ter rechterzijde worden ingehaald. Een file kan uit langzaam rijdende, maar ook uit stilstaande voertuigen bestaan.Lees meer

VR 2019/67 Wegvak. Gelding verkeersteken. Kruising.

Uit de toelichting op de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens (Besluit 28 juni 1991, Stcrt. 1991, 134) volgt dat een bord A1 van kracht is voor het wegvak waarlangs het is geplaatst. Blijkens voormelde Uitvoeringsvoorschriften luidt de definitie van het begrip wegvak: "gedeelte van een weg tussen twee zijwegen of - indien geen zijweg aanwezig is - tussen twee punten waarop een verkeersmaatregel betrekking heeft". In een geval als het onderhavige houdt dat in dat het bord A1 van kracht blijft tot aan het begin van het volgende wegvak, derhalve tot na de kruising.Lees meer

Pagina's