Verkeersrecht 2018-1

Datum uitgave: 
januari, 2018

VR 2018/01 Landbouwvoertuigen op de openbare weg

VR 2018/1 C.F. Jaarsma, Landbouwvoertuigen op de openbare weg

Landbouwvoertuigen zijn ontwikkeld voor gebruik op het land. Ze missen daardoor veiligheidsvoorzieningen zoals zijafscherming bij vrachtauto’s en kreukelzones bij personenauto’s. Ze zijn groot en zwaar ten opzichte van andere motorvoertuigen, maar rijden langzamer. Maar ten opzichte van zwakke verkeersdeelnemers (fietsers, joggers, wandelaars) rijden ze juist snel… Op de openbare weg zijn er dan ook spanningsvelden met andere verkeersdeelnemers, die doorwerken in de verkeersveiligheid. Wegbeheerders worstelen daardoor met de vraag wat de beste plek is voor landbouwvoertuigen op hun...Lees meer

VR 2018/02 Verkeerscontrole. Rijbewijs ter inzage afgeven.

Aan de betrokkene is bij inleidende beschikking een administratieve sanctie opgelegd ter zake van “niet op eerste vordering behoorlijk het rijbewijs ter inzage afgeven”. Op basis van het gestelde in artikel 160 lid 4 WVW 1994 zijn ambtenaren van politie bevoegd voertuigen staande te houden ter controle van de naleving van de bij of krachtens de Wegenverkeerswet vastgestelde voorschriften. Uit hetgeen de verbalisanten hebben gerelateerd blijkt dat zij bezig waren met een controle op de juiste naleving van de feiten gesteld bij of krachtens de Wegenverkeerswet. De staandehouding was dus niet...Lees meer

VR 2018/03 Kentekenaansprakelijkheid. Zekerheid. Gemachtigde.Draagkrachtverweer.

De kantonrechter heeft het beroep van de betrokkene niet-ontvankelijk verklaard, omdat de betrokkene niet binnen de in artikel 11, derde lid, van de WAHV gestelde termijn zekerheid heeft gesteld. De gemachtigde van de betrokkene, ten tijde van de gedraging de bestuurder van het voertuig, voert in hoger beroep aan dat de sanctie ten onrechte is opgelegd. Voorts stelt de gemachtigde dat het bedrag van de sanctie tijdig is betaald. Artikel 5 van de WAHV bepaalt - voor zover hier van belang - dat indien is vastgesteld dat de gedraging heeft plaatsgevonden met of door middel van een...Lees meer

VR 2018/04 Geen proces-verbaal zitting. Toezending stukken.

De gemachtigde van de betrokkene heeft in hoger beroep met betrekking tot de beslissing van de kantonrechter onder meer aangevoerd dat in strijd met artikel 13, derde lid, van de WAHV geen proces-verbaal van het ter zitting verhandelde is opgemaakt.Uit het derde lid van artikel 13 WAHV, in verband met het tweede lid van evengenoemd artikel en met artikel 12 van die wet, moet worden afgeleid dat van iedere zitting die krachtens de WAHV wordt gehouden, een proces-verbaal behoort te worden opgemaakt, behelzende de zakelijke inhoud van de aldaar afgelegde verklaringen en van hetgeen verder op...Lees meer

VR 2018/05 Aansprakelijkheid wegbeheerder; onderhoud; opheffingonrechtmatige toestand.

Geïntimeerden (eisers in eerste aanleg) zijn respectievelijk agrariërs en campinghouder in het buitengebied van de gemeente. De wegen waar hun bedrijven aan zijn gelegen, worden gebruikt zowel door zware landbouwvoertuigen als door recreatieve fietsers. Begin 2011 hebben geïntimeerden de gemeente reeds verzocht onderhoud te plegen, hetgeen de gemeente toen heeft geweigerd met onder meer een beroep op een rapport van Grontmij waarin werd gesteld dat de scheurvorming in deze wegen nog binnen de normen bleef. Nadien hebben dijkverzwaringswerkzaamheden plaatsgevonden, waarbij met zware...Lees meer

Pagina's