Verkeersrecht 2017-11

Datum uitgave: 
november, 2017

VR 2017/140 Strafrechtelijke aansprakelijkheid voor ernstige verkeersdelicten

VR 2017/140, A.E. Harteveld, Strafrechtelijke aansprakelijkheid voor ernstige verkeersdelicten

Al in juli 2015 verscheen, in het Engels, het boek Criminal Liability for Serious Traffic Offences, Essays on Causing Death, Injury and Danger in Traffic. Het boek bevat bijdragen die zijn gebundeld naar aanleiding van het eerder in Groningen, onder auspiciën van de Rijksuniversiteit aldaar gehouden congres over de strafbaarstelling van ernstige verkeersdelicten in een aantal landen in Europa. Meer specifiek zijn dat, behalve Nederland, Engeland en Wales, Frankrijk, Duitsland en Spanje. De strafbaarstellingen in die landen lopen nogal uiteen en dat wijst erop dat – ondanks de op het gebied...Lees meer

VR 2017/141 Groen licht voor alle fietsers

Afbeelding: 

Het is de schrik van iedere fietsende nieuwkomer in Groningen: het moment dat bij een kruispunt álle fietsersstoplichten tegelijkertijd op groen springen. Een enorme stroom fietsers uit iedere richting zet tegelijkertijd de voeten op de pedalen en vervolgens gaat ieder een zelfbepaalde richting uit. Koortsachtig zoekt deze nieuwkomer dan naar de geldende verkeersregels. Tevergeefs, want ‘regels zijn er niet’ stelt verkeerswethouder Paul de Rook. Het advies van de wethouder voor een veilige oversteek luidt ‘maak oogcontact en houdt rekening met elkaar’. ‘Wie het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (in het vervolg: RVV) erop naslaat, zal zien dat er helemaal geen voorrangsregels zijn’. Artikel 64 RVV stelt dat verkeerslichten boven de verkeerstekens gaan die voorrang regelen. Dit betekent dat de haaientanden op deze kruispunten slechts van toepassing zijn wanneer de verkeerslichten niet werken. Daarentegen geldt de regel ‘rechts gaat voor’ ook niet, doordat artikel 64 RVV geen uitzondering kent voor het geval de verkeerslichten op een kruising met elkaar conflicteren. Hierdoor biedt het RVV geen antwoord op de vraag wie voorrang heeft wanneer fietsers tegelijkertijd de kruising op rijden. De gemeente Groningen maakt bij deze kruispunten gebruik van een leemte in het RVV en maakt op deze wijze een anarchie op een fietserskruispunt mogelijk. De rechtbank Almelo heeft zich op het standpunt gesteld dat deze situatie niet verboden is bij wet, maar dat de situatie wel ‘onwenselijk’ is.

VR 2017/142 Rijden onder invloed. Contra-expertise. THC-concentratie.

Van "een onderzoek" als bedoeld in art. 163, vierde lid, WVW 1994 (bloedonderzoek) is slechts sprake indien de waarborgen zijn nageleefd waarmee de wetgever dat onderzoek heeft omringd. Tot die waarborgen behoort naar geldend recht niet dat na onderzoek van het afgenomen bloedmonster (onverwijld) aan de verdachte wordt medegedeeld dat hij recht heeft op een tegenonderzoek naar de THC-concentratie in het bloed.Lees meer

VR 2017/143 Explosief aan flitspaal. Causaal verband. Opzet. Vervangende hechtenis bij maatregel tot schadevergoeding.

Verdachte en zijn medeverdachte hebben met behulp van een metalen pijp, kruit en een lont een explosief gefabriceerd en met ducttape aan een flitspaal te Voorschoten opgehangen. Tijdens de ontmanteling van de bom door de EOD vindt een ontploffing plaats waarbij twee medewerkers en een politiemedewerker zwaar lichamelijk letsel oplopen.Het ontstane letsel kan redelijkerwijs als gevolg van de bewezenverklaarde gedragingen aan de verdachten worden toegerekend, mede in aanmerking genomen dat voor de verdachten was te voorzien dat anderen zich met het explosief zouden bezighouden en...Lees meer

VR 2017/144 Deelname ASP; bevoegdheidsverdeling burgerlijke en bestuursrechter.

Verweerders in cassatie zijn in respectievelijk 2012 en 2014 veroordeeld tot deelname aan het ASP, gekoppeld aan een ongeldigverklaring van hun rijbewijzen. Zij hebben tegen deze besluiten geen bezwaar gemaakt, zodat deze formele rechtskracht hebben. Verweerders zijn nooit gestart met het ASP. Het CBR heeft hen erop gewezen dat zij daarmee pas na 5 jaar weer een geldig rijbewijs kunnen krijgen. Het beleid bij ongeldigverklaring van een rijbewijs is dat een verzoek om een verklaring van geschiktheid pas na 5 jaar weer in behandeling wordt genomen, tenzij eerder is voldaan aan de vereisten van...Lees meer

Pagina's