Verkeersrecht 2016-3

Datum uitgave: 
maart, 2016

VR 2016/38 Snelheidsovertreding. Traject met wisselende snelheden.

Aan de betrokkene is als kentekenhouder bij inleidende beschikking een administratieve sanctie van € 210,- opgelegd ter zake van “overschrijding maximum snelheid op autosnelwegen, met 25 km/h (verkeersbord A1)”, welke gedraging zou zijn verricht bij de trajectcontrole op de A2. In tegenstelling tot andere delen van de A2 gold op deze locatie altijd een maximumsnelheid van 100 km/h. De omstandigheid dat op het door de betrokkene gereden traject wisselende snelheden gelden, is geen aanleiding te oordelen dat de situatie zo onduidelijk is dat het opleggen van een sanctie in het onderhavige geval...Lees meer

VR 2016/39 Verzuim. Herstel. Snelheidsovertreding. Onduidelijke foto. Proceskosten.

Administratieve sanctie verkeersovertreding. Brief waarin betrokkene termijn wordt gegund om verzuim te herstellen is aangemaakt. Bezorging is niet geregistreerd. Niet voldoende aannemelijk dat brief is verzonden. Onduidelijke foto snelheidsovertreding. Naar het oordeel van het hof bieden stukken in het dossier voldoende grond voor de conclusie dat de gedraging is verricht.Lees meer

VR 2016/40 Instellen hoger beroep. E-mailbericht.

Betrokkene heeft een e-mailbericht aan de rechtbank heeft verzonden. Dit e-mailbericht is als hoger beroepschrift aangemerkt door de griffier van de rechtbank. Uit art. 6:4, 6:5, 6:6 Awb en art. 15 WAHV volgt dat het instellen van hoger beroep bij het hof uitsluitend kan plaatsvinden door het indienen van een beroepschrift bij de rechtbank van de kantonrechter tegen wiens beslissing het beroep is gericht. Het verzenden van een e-mail voldoet niet aan het schriftelijkheidsvereiste. Bovendien kan bij verzending per e-mail niet worden voldaan aan de eis dat het beroepschrift wordt ondertekend...Lees meer

VR 2016/41 Instellen hoger beroep. E-mailbericht. Herstel.

Betrokkene heeft een e-mailbericht aan de rechtbank verzonden met als bijlage een document waarin zij hoger beroep aantekent tegen de beslissing van de kantonrechter. Uit art. 6:4, 6:5, 6:6 Awb en art. 15 WAHV volgt dat het instellen van hoger beroep bij het hof uitsluitend kan plaatsvinden door het indienen van een beroepschrift bij de rechtbank van de kantonrechter tegen wiens beslissing het beroep is gericht. Het verzenden van een e-mail met bijlagen voldoet niet aan het schriftelijkheidsvereiste. Bovendien kan bij verzending per e-mail niet worden voldaan aan de eis dat het beroepschrift...Lees meer

VR 2016/42 Beroep tegen ongegrondverklaring. Niet-ontvankelijk.

Beroep tegen ongegrondverklaring kantonrechter van beroep tegen niet tijdig nemen van beslissing door officier van justitie. Beslissing tot ongegrondverklaring is geen beslissing als bedoeld in art. 13 lid 1 WAHV, maar een nevenbeslissing. Tegen een dergelijke beslissing kan eerst hoger beroep worden ingesteld indien de kantonrechter heeft beslist in de zin van artikel 13, eerste lid, van de WAHV. Lees meer

Pagina's