Verkeersrecht 2016-3

Datum uitgave: 
maart, 2016

VR 2016/28 Vijfentwintig jaar WAHV

Op 1 september 1990 trad de Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften (WAHV) in werking. Eerst nog partieel – in het arrondissement Utrecht – en binnen twee jaar gold de wet voor het hele land. De wet – naar de auctor intellectualis ervan ook wel de Wet Mulder genoemd – maakte een vereenvoudigde wijze van afdoening van verkeersovertredingen mogelijk. Deze wet heeft dus juist haar vijfentwintigjarig jubileum achter de rug. Dat is de reden voor de redactie van Verkeersrecht om aan de WAHV speciale aandacht te besteden – zó speciaal, dat hieraan zowel dit maartnummer...Lees meer

VR 2016/29 De Wet Mulder mag geen kathedraal van de twintigste eeuw worden

VR 2016/29 H.J.B. Sackers, De Wet Mulder mag geen kathedraal van de twintigste eeuw worden

Toen op zekere dag een raadsman tegelijk met de vertegenwoordigster van het OM de zittingszaal betrad, zag hij direct dat de dossiers van het OM reeds in de zaal lagen. Voor hem was slechts één conclusie mogelijk: zij was dus eerder in de zittingszaal geweest en had met de rechter over de zaak van zijn cliënt kunnen spreken. Nota bene terwijl hij kort tevoren toegang tot de zittingszaal had gevraagd, om te controleren of tussen de rechter en het OM vooroverleg was gevoerd. Maar de bode had hem die toegang ontzegd. Hierdoor is, aldus de raadsman, de objectief gerechtvaardigde vrees ontstaan...Lees meer

VR 2016/30 Geautomatiseerde handhaving en de sanctieopleggendeambtenaar

In het deel ‘jurisprudentie’ van deze aflevering van Verkeersrecht is onder nr. 32 een arrest van de Hoge Raad van 16 februari 20161) opgenomen. Dit arrest is het resultaat van een beroep in cassatie in het belang der wet tegen een arrest van het Hof Arnhem-Leeuwarden, locatie Leeuwarden, van 22 juli 2015.2) Het arrest van het hof is gewezen in het kader van de beroepsprocedure van de WAHV. In deze zaak was, na de constatering dat voor een motorrijtuig de...Lees meer

VR 2016/31 Parket CVOM binnen 25 jaar Wahv

Een van de belangrijkste organisatorische wijzigingen binnen het Openbaar Ministerie in het kader van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv) is de totstandkoming van de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM). Op 1 augustus 2005 is bij aanvullend besluit bij de organisatieregeling Openbaar Ministerie de status van de CVOM als dienstonderdeel gerealiseerd.1) Als zelfstandig onderdeel ondersteunt de CVOM de arrondissementsparketten bij de verwerking van zogeheten standaardzaken.De...Lees meer

VR 2016/32 Bestuurlijke sanctie. Op geautomatiseerde wijze vastgestelde gedraging.

Cassatie in belang der wet. Bestuurlijke sanctie ter zake van het voor een motorrijtuig van 3500 kg of minder niet afgegeven zijn van een keuringsbewijs. Deze gedraging is op geautomatiseerde wijze vastgesteld. De administratieve sanctie is aan de betrokkene opgelegd door een ambtenaar die met het toezicht op de naleving van het desbetreffende voorschrift is belast. Tekst noch strekking van art. 3, tweede lid, WAHV beperken de bevoegdheid tot sanctieoplegging van die ambtenaar tot gevallen waarin, alvorens de sanctie wordt opgelegd, is onderzocht of sprake is van, al dan niet door de...Lees meer

Pagina's