Verkeersrecht 2012-3

Datum uitgave: 
maart, 2012

VR 2012/26 Tijdige instelling van het beroep. Gebruik van vluchtstrook.

Nu uit de stukken niet blijkt dat de beslissing van de officier van justitie aan de gemachtigde van betrokkene is gezonden, is de beslissing van de officier van justitie niet op de voorgeschreven wijze bekend gemaakt. Dit leidt ertoe dat niet kan worden vastgesteld dat en wanneer de beroepstermijn is aangevangen.Lees meer

VR 2012/27 Opsporingsbevoegdheid van verkeersassistenten. Buitengewoon opsporingsambtenaar.

Verkeersassistenten in dienst van het politiekorps Noord-Holland Noord zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar en zij zijn als zodanig bevoegd tot opsporing van ingevolge art. 20, aanhef en onder a, van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 strafbaar gestelde gedragingen, mits zij op dat moment beschikken over een geldige titel van opsporingsbevoegdheid, de bekwaamheid en betrouwbaarheid bezitten voor het uitoefenen van opsporingsbevoegdheden en hun opsporingsbevoegdheid ter zake van de hiervoor bedoelde gedragingen is vastgelegd in een akte van beëdiging....Lees meer

VR 2012/28 Tenlastelegging en bewijs.

Uit de door het hof gebezigde bewijsmiddelen kan wel worden afgeleid dat de verdachte geen gevolg heeft gegeven aan de in art. 160, vijfde lid, WVW 1994 bedoelde vordering zijn medewerking te verlenen aan een voorlopig onderzoek van uitgeademde lucht, maar dat is niet tenlastegelegd. Dat - zoals wel is tenlastegelegd en bewezen verklaard - de verdachte geen gevolg heeft gegeven aan het bevel zijn medewerking te verlenen aan een onderzoek als bedoeld in art. 8, tweede lid aanhef en onder a, WVW 1994 doordat hij niet heeft voldaan aan de in art. 163, tweede lid, WVW 1994 bedoelde verplichting...Lees meer

VR 2012/29 Bewijs ongeldigheid rijbewijs.

De klacht die kennelijk betrekking heeft op de motivering van de ongeldigheid van het rijbewijs faalt. Klaarblijkelijk heeft het hof de verklaring van de verdachte omtrent een nieuw afgegeven rijbewijs niet geloofwaardig geacht, gezien de weergegeven inhoud van de gebezigde bewijsmiddelen. Dit stond het hof vrij gelet op de aan hem als feitenrechter voorbehouden selectie en waardering van het bewijsmateriaal.Lees meer

VR 2012/30 Aanvang verjaringstermijn van de vordering tot schadevergoeding als gevolg van RSI-klachten.

RSI-achtige klachten sedert 1992. Diverse behandelingen gericht op aanpassing van werkzaamheden, houding en gewoontes, zonder blijvend resultaat. Aansprakelijkheidsstelling 26 oktober 2005. Uit de feiten blijkt dat eiser al vóór 26 oktober 2000 voldoende zekerheid had over de voor vestiging van aansprakelijkheid relevante oorzaak van zijn klachten en het chronisch karakter daarvan, zodat beroep op verjaring slaagt.Lees meer

Pagina's