VR 2018/34 Bestraffing en strafbaarstelling van ernstige verkeersdelicten

VR 2018/34, Wolswijk, Postma, Bestraffing en strafbaarstelling van ernstige verkeersdelicten

Over de straftoemeting bij ernstige verkeersdelicten bestaat veel maatschappelijke discussie. In de media is nogal eens het geluid te horen dat slachtoffers en nabestaanden de opgelegde straffen te laag vinden. Teleurstelling is er soms ook over de juridische kwalificatie van gevaarlijk verkeersgedrag. In het bijzonder de (wettelijke) term ‘roekeloosheid’ heeft juridisch een andere, beperktere betekenis dan in het normale spraakgebruik, wat op onbegrip bij burgers kan stuiten. De maatschappelijke discussie is niet aan de politiek voorbijgegaan. De Tweede Kamer vraagt regelmatig aandacht voor de bestraffing van verkeersdelicten. In een in het voorjaar van 2016 aan de Kamer gezonden brief onderschrijft de Minister van (toen nog) Veiligheid en Justitie het belang van een strenge aanpak van plegers van ernstige verkeersdelicten, maar geeft hij tevens aan geen overhaaste maatregelen te willen nemen: hij hecht eraan ‘dat recidivisten of personen die ernstige verkeersdelicten plegen, waaronder personen die met te veel alcohol op deelnemen aan het verkeer of personen die rijden tijdens een ontzegging van de rijbevoegdheid, streng worden aangepakt. Om hier uitvoering aan te kunnen geven, acht ik het van belang een goed beeld te hebben van de huidige straftoemeting.’ De Minister kondigt aan dat in opdracht van het WODC onderzoek zal worden gedaan naar de straftoemeting in ernstige verkeerszaken. Daarbij zal ook onderzoek worden gedaan naar het zogenoemde ‘strafgat’ bij (kort gezegd) roekeloos rijgedrag. Het door de Minister toegezegde onderzoek is uitgevoerd door medewerkers van de vakgroep Strafrecht en Criminologie van de Rijksuniversiteit Groningen.