Wordt schade aan het product in de toekomst vergoed door de producent?

P.J.P. van Huizen
Deze bijdrage gaat nader in op het Daf/Achmea-arrest van de Hoge Raad van 13 januari 2017, waarin werd bepaald dat voor uitleg van het criterium ‘in het verkeer brengen’ in het kader van aansprakelijkheid van een producent op grond van artikel 6:162 BW aansluiting dient te worden gezocht bij de maatstaf voor productaansprakelijkheid op grond van artikel 6:185 BW. Zowel het begrip ‘in het verkeer brengen’ als het begrip ‘gebrek’ wordt behandeld, gevolgd door een samenvatting van de feiten en het procesverloop. Geconcludeerd wordt dat op basis van het arrest de producent jegens de (professionele) koper op grond van artikel 6:162 BW aansprakelijk is voor vergoeding van de schade aan het product zelf indien het product niet de veiligheid biedt die men daarvan mag verwachten. Daarmee wordt naast de gevolgschade ook voor de schade aan het product zelf voor de producent een quasi risicoaansprakelijkheid in het leven geroepen. Voor de producent is het daarom van belang om een constructie op te tuigen om de werkingssfeer van een exoneratie tussen hem en de verkoper door te laten werken richting de koper.
 

Bron: 
Tijdschrift Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht in de praktijk 2017, afl. 7