VR 2019/4 Bedrijfsongeval; aanrijding tussen pompwagen en orderpicktruck; aansprakelijkheid werkgever ex art. 7:658 BW.

Op 15 april 2010 is appellant een bedrijfsongeval overkomen in een magazijn. Toen appellant in een pompwagen wilde wegrijden van een sealapparaat, is hij geraakt door een vork/de vorken van de orderpicktruck van een collega. Als gevolg van dit ongeval moesten twee tenen van de rechtervoet van appellant worden geamputeerd. Appellant stelt zijn werkgeefster aansprakelijk voor deze schade op grond van art. 7:658 BW. Het hof stelt voorop dat de werkgeefster op grond van art. 7:658 lid 1 BW de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee zij de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze moet inrichten en onderhouden alsmede voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen moet treffen en aanwijzingen moet verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. Ingevolge art. 7:658 lid 2 BW is de werkgeefster jegens de werknemer aansprakelijk voor de schade die de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij zij aantoont dat zij de in art. 7:658 lid 1 BW genoemde verplichtingen is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. Het hof is van oordeel dat de werkgeefster heeft nagelaten de maatregelen te treffen die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat appellant in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. Daartoe overweegt het hof dat op het verzamelplein in het magazijn wel gele lijnen aanwezig waren die primair een logistieke functie hadden, maar dat op het verzamelplein ter hoogte van het sealapparaat geen witte lijnen aanwezig waren die het verkeer beoogden te regelen. Naar het oordeel van het hof kon de aangebrachte belijning in de omgeving van het verzamelplein waar ook het sealapparaat is opgesteld dan ook niet voorkomen dat een pompwagen die achteruit rijdt vanaf het sealapparaat in aanraking komt met een orderpicktruck die zich ook op dit verzamelplein kan bevinden wanneer een pallet uit de stellingen gereed wordt gezet voor sealen en laden in de vrachtwagen. Het hof vervolgt dat het reële veiligheidsrisico bestaat dat het lichaam van de bestuurder van de pompwagen in aanraking komt met (de vorken van) de orderpicktruck, aangezien de vorken van een orderpicktruck hoger kunnen reiken dan het plateau waarop de medewerker staat die de pompwagen bestuurt, deze medewerker niet beschermd is door bijvoorbeeld een kooiconstructie en de vorken door de pallet heen kunnen steken. Volgens het hof had de werkgever veiligheidsmaatregelen moeten nemen die dit risico beperken. De werkgeefster heeft gesteld dat zij de ter plaatse geldende verkeersregels - vastgelegd in de Algemene handleiding VEILIGHEID Magazijn Groep Nederland (AHV) - in het magazijn benadrukt door duidelijke markeringen, zoals haaientanden, lijnen en gekleurde paden op de grond. Het hof meent echter dat de werkgever onvoldoende heeft onderbouwd hoe zij toepassing heeft gegeven aan die verkeersregels op de plek waar het ongeval heeft plaatsgevonden. Naar het oordeel van het hof valt zonder nadere onderbouwing niet in te zien dat de in de AHV vermelde regel dat de hoofdpaden in het magazijn voorrang hebben op de zijpaden - nu een markering van hoofd- en zijpaden ter plekke ontbrak - ook gold voor die plek. Voorts stelt het hof vast dat de AHV weliswaar is uitgereikt aan appellant, maar niet is gebleken dat de werkgeefster zich nadrukkelijk ervan heeft vergewist of appellant deze instructies goed heeft doorgelezen en daadwerkelijk heeft begrepen. Naar oordeel van het hof had dit wel op haar weg gelegen. Het hof komt op grond van het voorgaande tot de slotsom dat de werkgeefster de op haar ingevolge art. 7:658 lid 1 BW rustende plichten heeft geschonden en derhalve op grond van art. 7:658 lid 2 BW aansprakelijk is voor de door appellant geleden schade.  

 

 

De volledige uitspraken en artikelen uit Verkeersrecht zijn beschikbaar voor abonnees.
In de rechter menubalk kunt u met uw emailadres en wachtwoord inloggen.

Nog geen abonnee? Klik op onderstaande button 'Abonneren' zodat ook u toegang heeft tot de meest recente uitgave en het archief van Verkeersrecht.

Abonneren