Verkeersrecht 2012-6

Datum uitgave: 
juni, 2012

VR 2012/68 Begroting van morele schade in België

VR 2012/68, Begroting van morele schade in België, C. Van Schoubroeck
België kent een lange traditie van een recht op vergoeding van immateriële schade of morele schade. Dit kadert in het Belgische open stelsel van vergoeding van schade aan derden. Kenmerken zijn dat het begrip morele schade een invulling kent die ruimer is dan enkel “smarten en pijn” en dat deze schade niet alleen kan worden geleden door de rechtstreeks getroffene, maar ook door personen die een nauwe band hebben met dit rechtstreekse slachtoffer. Hierna worden vooreerst de algemene beginselen van het Belgisch schadeloosstellingsrecht toegelicht (1), de suppletieve rol die de sinds...Lees meer

VR 2012/69 Boekbespreking

Recent zijn twee boekjes op de markt gekomen die kennelijk bestemd zijn voor het niet juridisch geschoolde publiek dat geconfronteerd wordt met letselschade. Het eerste is “Letselschade voor Dummies” van mr. Nino Pennino1)en het tweede is “Letsel verhalen” van mr. Raoul van Dort2). Blijkens de kaft van beide boekjes is de doelgroep “iedereen die te maken krijgt met de letselschadepraktijk” c.q. “eenieder die met letselschade in welke vorm dan ook te maken krijgt”. In deze bijdrage wordt een korte impressie van deze uitgaven gegeven.Lees meer

VR 2012/70 Poging tot doodslag. Opzet. Aanmerkelijke kans op overlijden.

AG: Het hof heeft kunnen oordelen dat iemand een aanmerkelijke kans op overlijden loopt wanneer hij met een auto wordt meegesleurd over een afstand van 90 meter, op het laatst met een snelheid van 60 km/u, ook al kan het zo zijn dat in een aantal vergelijkbare gevallen het slachtoffer het er levend afbrengt.Lees meer

VR 2012/71 Sport en spel; zware mishandeling; opzet.

De omstandigheid dat een gedraging is verricht in een sport- of spelsituatie, is geen zelfstandige factor bij de beoordeling van het tenlastegelegde opzet in die zin dat die omstandigheid tot een beoordeling aan de hand van andere maatstaven zou dienen te leiden dan indien het gaat om een gedraging die buiten zo’n situatie is verricht (vgl. HR 22 april 2008, LJN BB7087, NJ 2008/375). Bij de beantwoording van de vraag of sprake was van (voorwaardelijk) opzet behoefde het hof dus geen rekening te houden met de context van het amateurvoetbal.Lees meer

VR 2012/72 Aansprakelijkheid voor onroerende zaken.

De dijk is een opstal in de zin van art. 6:174 BW, nu het dijklichaam is ontstaan door uitgraving en drooglegging, is gevormd naar de inzichten in waterkeringen, in stand is gehouden overeenkomstig daarvoor ontwikkelde richtlijnen en is voorzien van een in de grond aangebrachte beschoeiing.Lees meer

Pagina's