VR 2018/79 Begroten van toekomstschade in een som ineens - rekenrentescenario 2018

In de letselschadepraktijk is het gebruikelijk om toekomstige schade af te wikkelen in een som ineens. De methode van begroten van deze som ineens is mede bepalend of een slachtoffer in de toekomst daadwerkelijk verzekerd is van vergoeding van zijn jaarschade. Een cruciaal element in deze begroting is de hoogte van de verwachte rendementen op de korte en lange termijn. Sinds de financiële crisis van 2008 zijn de te behalen rendementen dermate laag, dat de van oudsher gehanteerde prognoses niet meer passend zijn. In de letselschadepraktijk leidt dat tot onzekerheid over de hoogte van de te hanteren rekenrente. Bij alle spelers in het veld bestaat behoefte aan een nieuwe objectieve norm. Dit blijkt ook uit het feit dat een werkgroep van De Letselschade Raad in 2017 een conceptrichtlijn heeft opgesteld over dit onderwerp. In mijn eigen letselschadepraktijk hanteer ik sinds 2015 bij het begroten van toekomstschade een nieuw rekenrentescenario gebaseerd op een dergelijke objectieve norm. In dit artikel presenteer ik dit scenario en laat ik zien dat voor het bepalen van deze norm aansluiting kan worden gezocht bij de rendementspercentages op de financiële markten. Daartoe zal ik eerst het juridisch en financieel kader schetsen. Daarna toets ik de in de praktijk veel gebruikte rekenrentescenario’s aan deze kaders. Vervolgens presenteer ik een voorstel voor een nieuw toekomstbestendig rekenrentescenario en concludeer ik dat afscheid genomen moet worden van rekenmethoden die zich baseren op in het verleden gerealiseerde rendementen.

De volledige uitspraken en artikelen uit Verkeersrecht zijn beschikbaar voor abonnees.

Bestel dit artikel voor slechts € 3,95 excl. BTW door op de button 'Koop artikel' te klikken.

Nog geen abonnee? Klik op de button 'Abonneren' zodat ook u toegang krijgt tot de meest recente uitgaven en het archief van Verkeersrecht.