VR 2018/65 Van een koude kermis thuis?

VR 2018/65 Bart Endeman, Van een koude kermis thuis?

Attracties vormen niet alleen een bron van vermaak, maar soms ook van leed doordat zij letsel veroorzaken. Ongevallen met attracties halen met enige regelmaat de pers en vormen een bron van procedures over personenschades. In deze bijdrage wordt verkend op welke grondslagen personenschade kan worden verhaald, hoe de specifieke voor attracties geldende regelgeving daarvoor van betekenis is en hoe daarmee in de rechtspraak wordt omgegaan. Daarbij wordt ingegaan op enkele civielrechtelijke leerstukken die bij dergelijke procedures een rol spelen. Daartoe wordt hierna eerst een beknopte beschrijving gegeven van wat onder attracties wordt verstaan (par. 1.1). Daarna bespreek ik de wettelijke grondslagen voor aansprakelijkheid (par. 2), waarbij ik ook zal ingaan op de voor attracties geldende zorgplichten (par. 2.1). Omdat bezoekers van een attractiepark veelal een contractuele relatie zijn aangegaan, bespreek ik eerst de aansprakelijkheid wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen uit contract (par. 2.2) en vervolgens de buitencontractuele aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad en kwalitatieve aansprakelijkheden (par. 2.3). Daarna zal worden bezien hoe hiermee in de rechtspraak wordt omgegaan (par. 2.4). Paragraaf 2 eindigt met een korte analyse (par. 2.5). Vervolgens komt de mogelijke samenloop van deze grondslagen aan de orde (par. 3). Daarna wordt kort stilgestaan bij het causaal verband en de omkeringsregel (par. 4). Ten slotte bespreek ik enkele in de praktijk vaak gevoerde verweren (exoneratie, par. 5, en eigen schuld, par. 6). Ik sluit af met een conclusie (par. 7).

De volledige uitspraken en artikelen uit Verkeersrecht zijn beschikbaar voor abonnees.

Bestel dit artikel voor slechts € 3,95 excl. BTW door op de button 'Koop artikel' te klikken.

Nog geen abonnee? Klik op de button 'Abonneren' zodat ook u toegang krijgt tot de meest recente uitgaven en het archief van Verkeersrecht.