Handreiking Zorgschade: een tipje van de sluier!

E. Audenaerde, L. Renders
Bij de consultatierondes van het hernieuwde wetsvoorstel affectieschade uit 2014 werden vanuit de praktijk diverse knelpunten benoemd op het onderdeel zorgschade. Dit onderdeel is om die reden teruggenomen. In overleg met het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft de Letselschaderaad het initiatief genomen om namens de letselschadebranche een eigen regeling op te stellen voor het deel zorgschade, in de vorm van een Handreiking die per 1 januari 2018 is ingevoerd. Deze bijdrage gaat nader in op deze Handreiking Zorgschade; wat is zorgschade, achtergrond, aanleiding en doel van de Handreiking. Verder komen enkele definities uit de Handreiking aan de orde en de hierin geïntroduceerde figuur van (zorg) deskundige die het slachtoffer begeleidt, de zorgomvang vaststelt en betrokken partijen bij het zorgdossier, te weten advocaat/belangenbehartiger en verzekeraar, adviseert. Ten slotte wordt het 6-stappenplan uit de Handreiking besproken en enige vervolgstappen die na 1 januari 2018 genomen zullen worden, zoals ten aanzien van de tarieven, de kwaliteitsborging en een cursus voor letselschadeprofessionals.
 

Bron: 
Tijdschrift Letselschade in de Praktijk 2017, afl. 6