Berekening verlies verdienvermogen strafrecht versus civiel recht

J. Laumen en V. Waaijenberg
Net als in het civiele recht kan iemand die slachtoffer of nabestaande is van een misdrijf zich voegen als benadeelde partij in de strafzaak tegen de verdachte. Uit de praktijkervaring van auteurs blijkt dat de claim in het strafrecht niet het niveau (lees: hoogte) van de claim in het civiel recht kan hebben, aangezien al snel geconcludeerd wordt tot niet-ontvankelijkheid vanwege ‘onevenredige belasting van de strafrechtelijke procedure’. In deze bijdrage wordt getoond hoe deze niet-ontvankelijkheid te voorkomen is. Daartoe wordt eerst ingegaan op de situatie van voor 2011 en aansluitend op de situatie van na 2011. Vervolgens wordt stil gestaan bij de berekening van het verlies aan verdienvermogen in het strafrecht. Betoogd wordt dat er voor gekozen kan worden om een minimale claim te laten berekenen, in die zin dat de (inkomens)gegevens zoals die ten tijde van het incident golden, worden doorgetrokken. Later kan dan worden gekeken hoe de (inkomens)gegevens na het incident feitelijk ontwikkeld zijn. Op deze manier wordt de claim eenvoudig gehouden en zijn er geen (aanvullende) onderzoek(en) nodig. Dit leidt weliswaar tot een wat lagere claim, maar wel een claim met verhaalperspectief.

Bron: 
Tijdschrift Letselschade in Praktijk 2017, afl. 4