VR 2019/46 Deelgeschil; eigen schuld (toepassing 'gordelkorting').

Verzoeker is op 16 juli 2016 als automobilist aangereden door een bij NN verzekerde auto. NN heeft aansprakelijkheid voor het ongeval erkend. Dit deelgeschil gaat voornamelijk over drie geschilpunten: a) Moet er wegens het niet-dragen van de gordel een zgn. eigen-schuld-aftrek plaatsvinden?b) Zo ja: moet die aftrek dan ook worden toegepast op de kosten van het deelgeschil?c) Is sprake van verlies aan verdienvermogen? Met betrekking tot (a) stelt verzoeker dat niet vaststaat dat het niet-dragen van de gordel van invloed is geweest op de aard en omvang van het ontstane letsel; volgens hem is het aan NN om te bewijzen dat verzoeker minder zwaar letsel zou hebben opgelopen indien hij de gordel wél zou hebben gedragen. De rechtbank volgt dat standpunt niet. De verplichting om een gordel te dragen vloeit voort uit het inzicht dat het dragen van een gordel de kans op letsel in algemene zin (sterk) vermindert. Die achtergrond maakt dat er in beginsel van mag worden uitgegaan dat het niet-dragen van de gordel van invloed is geweest op het letsel. Er is geen reden om daar in dit geval van af te wijken, nu verzoeker met zijn hoofd tegen de voorruit van de auto is geklapt en het dragen van een gordel er juist toe strekt dat te voorkomen. In lijn met de jurisprudentie over de zgn. 'gordelkorting' wordt de mate van eigen schuld vastgesteld op 25%. Met betrekking tot (b) overweegt de rechtbank dat een eventuele aftrek wegens eigen schuld ook moet worden toegepast op de buitengerechtelijke kosten van art. 6:96 BW. Nu de kosten ter voorbereiding en behandeling van een deelgeschil blijkens art. 1019aa Rv eveneens moeten worden gekwalificeerd als buitengerechtelijke kosten, dient hierop derhalve eveneens een aftrek van 25% te worden toegepast. Met betrekking tot (c) stelt de rechtbank vast dat verzoeker weliswaar heeft gesteld dat hij schade lijdt ter zake verlies aan verdienvermogen, maar onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat hij beperkingen heeft overgehouden aan het ongeval en in hoeverre hij daardoor wordt belet om arbeid te verrichten. Het bestaan van schade terzake verlies aan verdienvermogen is daarmee eveneens onvoldoende aannemelijk.  

 

 

De volledige uitspraken en artikelen uit Verkeersrecht zijn beschikbaar voor abonnees.
In de rechter menubalk kunt u met uw emailadres en wachtwoord inloggen.

Nog geen abonnee? Klik op onderstaande button 'Abonneren' zodat ook u toegang heeft tot de meest recente uitgave en het archief van Verkeersrecht.

Abonneren