VR-kort *

Zorgschade: een zoektocht naar knelpunten en oplossingen

In 2014 werd ter consultatie een wetsvoorstel geopenbaard dat beoogde de positie van letselschadeslachtoffers en hun naasten te verbeteren. Het voorstel voorzag, behalve in een recht op vergoeding van affectieschade, in een regeling ter zake van vergoeding van zorg die door naasten aan een gekwetste is of wordt verleend (mantelzorg of informele zorg). Vanwege bedenkingen bij dit laatste onderdeel is dit bij de indiening van het uiteindelijke voorstel inzake de vergoeding van affectieschade in 2015 afgekoppeld.

Is een letselschade-uitkering verknocht?

In deze bijdrage wordt onderzocht of een letselschaderechthebbende de bij een vaststellingsovereenkomst bepaalde uitkering ineens bij echtscheiding moet delen met zijn echtgenoot. Of, met andere woorden, bij de ontbinding van de gemeenschap een letselschade-uitkering verknocht is. Daartoe wordt eerst een overzicht van de criteria die van belang zijn bij het beoordelen van de verknochtheid gegeven. Aan de orde komen vervolgens het smartengeld, de geldsom, het verlies van verdienvermogen en het tijdstip van uitkering

Personenschade: toekomstgerichte vergoeding en herstel van keuzevrijheid

In deze bijdrage wordt onderzocht wat de huidige vormen waarin personenschade veelal wordt uitgekeerd nog te maken hebben met schadevergoeding. Daartoe wordt eerst aandacht besteed aan de vraag of de nadruk op schadevergoeding, de ‘som ineens’ en daarmee ‘een zak met geld’ wel voor de hand ligt nu het veelal primair om herstel gaat. Vervolgens wordt nader ingegaan op de schadebegroting waaruit blijkt dat het klassieke beeld dat zaakschade abstract wordt begroot en personenschade juist concreet behoorlijk moet worden bijgesteld

Expert shopping en de tuchtrechter

Mag een advocaat die namens de verzekeraar voor een ziekenhuis optreedt buiten de patiënt om aan een arts de opdracht geven om op basis van medische stukken een deskundigenbericht uit te brengen? En mag de arts die opdracht aannemen en uitvoeren zonder de patiënt daarin te kennen? De patiënt die door de haar betreffende rapportage werd verrast diende tuchtklachten in tegen de advocaat en tegen de twee artsen die de betreffende opdrachten aanvaardden en uitvoerden. De klachten werden afgewezen. De vraag is of de tuchtrechter wel voldoende rekening heeft gehouden met het recht op bescherming van persoonsgegevens.

Inzage- en blokkeringsrecht van het advies van de medisch adviseur bij de verzekeraar bij letselschade: een persoonlijkheidsrecht bij uitstek van de patiënt/cliënt

Het inzagerecht en het blokkeringsrecht zijn persoonlijkheidsrechten van de patiënt/cliënt ten aanzien van zijn medische gegevens. De wetgever ziet de WGBO (Wet Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst) als een vastlegging van die persoonlijkheidsrechten en als een uitvoering van de opdracht die de wetgever op grond van art. 10 lid 2 en 3 van de Grondwet heeft. Die opdracht werd eveneens uitgevoerd middels de WPR (Wet PersoonsRegistraties), de voorloper van de WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens), maar aan de WGBO komt in dit verband zelfstandige betekenis toe.

Pagina's