VR-kort *

Materiële normering van personenschade

Materiële normering van personenschade is een belangrijk thema in het Nederlands schadevergoedingsrecht. Deze vorm van normering komt in beeld als een concrete wijze van begroting van schade lastig, zo niet onmogelijk is.
In dit artikel staat centraal wat de stand van zaken is met betrekking tot normering van personenschade en op welke wijze normering verder kan worden vormgegeven.
Het beeld is dat er een toenemend belang is van de normering van personenschade in de afgelopen vijftien jaar. Een voortrekkersrol daarin heeft De Letselschade Raad (gehad) die met een groot aantal richtlijnen is gekomen.

Wijze raad is halve daad of veel raad maar weinig baat? De impact van de Aanbevelingen van de Juristengroep op het wetsvoorstel Afwikkeling massaschade in een collectieve actie

De Nederlandse classaction lijkt er nu echt aan te komen. Op 16 november 2016 heeft de minister van Veiligheid en Justitie het wetsvoorstel Afwikkeling van massaschade in een collectieve actie ingediend bij de Tweede Kamer. Aan deze indiening is een lang traject voorafgegaan. Een opmerkelijke stap in dit voortraject was de presentatie in december 2015 van de zogenaamde Juristengroep uitvoering motie Dijksma, met aanbevelingen die de minister richting moesten geven bij het opstellen van het Wetsvoorstel. Deze Aanbevelingen zijn gedaan naar aanleiding van de omvangrijke kritiek op het door de minister opgestelde Voorontwerp. Uit deze kritiek kwam naar voren dat er steun is voor de invoering van een collectieve schadevergoedingsactie als ‘stok achter de deur’, maar dat het Voorontwerp een aantal duidelijke gebreken vertoonde, zoals onvoldoende drempels om dubieuze claimclubs te weren en onvoldoende waarborgen om de aangesproken partij finaliteit te bieden.

Whiplash en de zin en onzin van de Zwolsche Algemeene/De Greef-procedures

Het arrest Zwolsche Algemeene/De Greef van de Hoge Raad van 8 juni 2001 wordt in de literatuur veelal beschouwd als hét standaardarrest in het aansprakelijkheidsrecht als het gaat om het bewijs van klachten waarvoor een medische verklaring ontbreekt, zoals in dit geval het whiplashsyndroom. In de na dit arrest gevoerde schadestaatprocedure is het eveneens aangekomen op een gang naar de Hoge Raad, die op 20 december 2013 het arrest Zwolsche Algemeene/De Greef II heeft gewezen.

Het medisch advies: vordering tot inzage in strijd met het recht om in vrijheid en beslotenheid de verdediging voor te bereiden

Bij de behandeling van letselschadezaken, met name in geval van medische aansprakelijkheid, is het al dan niet verstrekken van medische adviezen vaak onderwerp van discussie. Over het algemeen is het de patiënt die het ziekenhuis verzoekt om inzage in een door diens medisch adviseur opgesteld medisch advies. Een patiënt stelt daartoe bijvoorbeeld een vordering in op grond van art. 843a Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Daarnaast wordt incidenteel een beroep gedaan op art. 35 Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Heeft een schadebehandelaar recht op inzage in een (concept) expertiserapport?

Steeds vaker doet zich in schaderegelingstrajecten de vraag voor of de schadebehandelaar van een verzekeraar inzage kan en mag hebben in een medisch expertiserapport dat op gezamenlijk verzoek van de verzekeraar en (de belangenbehartiger van) de benadeelde tot stand is gekomen. Hoewel de schadebehandelaar van de verzekeraar, die uiteindelijk belast is met de schadeafwikkeling, de wens en de behoefte daartoe heeft, acht de medisch adviseur van diezelfde verzekeraar zich niet vrij het rapport integraal aan de schadebehandelaar te geven. De schadebehandelaar beroept zich op de Medische Paragraaf van de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL), terwijl de medisch adviseur gebonden is aan (onder meer) de Beroepscode voor Geneeskundig Adviseurs werkzaam in particuliere verzekeringszaken en/of personenschadezaken (GAV) en de Richtlijn ‘Omgaan met medische gegevens' van de KNMG.

Pagina's