VR-kort *

Cursusaanbod op het gebied van letselschade en aansprakelijkheid

Hier vindt u een overzicht van de cursussen op het gebied van letselschade en aansprakelijkheid in de maanden maart, april en mei 2017.

Civiel schadeverhaal via het strafproces anno 2016. Verslag van een onderzoek naar de praktijk van de besluitvorming van de strafrechter ten aanzien van de afdoening van de voeging benadeelde partij

De positie van het slachtoffer in het strafproces staat uitdrukkelijk op de politieke agenda. Zo is er een verbetering gebracht in de mogelijkheid voor slachtoffers om schade via het strafproces te verhalen. De ontwikkelingen op het gebied van het civiele schadeverhaal zijn aanleiding voor het in de titel van deze bijdrage genoemde, recente onderzoek. In dit onderzoek stond de vraag centraal hoe de praktijk van de besluitvorming van de strafrechter ten aanzien van de afdoening van de voeging benadeelde partij in het strafproces er anno 2016 uitziet. Het onderzoek volgt op eerdere, soortgelijke studies, in het bijzonder die door Van Wingerden (2007) en anderen, waarin een vergelijkbare vraag centraal stond.

Inzage in medische gegevens van de patiënt: een illustratie van het belang van een goede medische machtiging

Medische aansprakelijkheidszaken zijn over het algemeen niet eenvoudig. Regelmatig verschillen partijen en hun medische deskundigen van mening over de vraag of er iets fout is gegaan (complicatie) dan wel of er iets fout is gedaan (medische fout). Als duidelijk wordt dat er iets fout is gedaan, volgt ook vaak nog de discussie over de vraag of de schade die de patiënt stelt te hebben geleden daadwerkelijk het gevolg is van de gemaakte medische fout. Over dergelijke vragen naar aansprakelijkheid en causaal verband worden talrijke civiele (deelgeschil)procedures gevoerd.

De kosten van de deelgeschilprocedure: enkele suggesties tot normering

Eén onderdeel van de deelgeschilprocedure leidt tot een telkens terugkerende discussie tussen partijen: de omvang van de kosten. Dit houdt verband met het kostenregime van deelgeschilprocedures, dat is neergelegd in artikel 1019aa Rv. Het betreft een voor de benadeelde laagdrempelige kostenregeling, inhoudende dat de deelgeschilrechter deze kosten begroot op alle redelijke kosten als bedoeld in artikel 6:96 lid 2 BW, die volledig moeten worden vergoed door de aansprakelijke partij. Hiertoe moet worden voldaan aan de dubbele redelijkheidstoets, zowel het maken van de kosten door de benadeelde als de omvang van deze kosten dient redelijk te zijn.

Wat is redelijk in het kader van buitengerechtelijke kosten?

In deze bijdrage wordt ingegaan op de vraag wat als redelijk kan worden beschouwd in het kader van buitengerechtelijke kosten. Of de gemaakte buitengerechtelijke kosten redelijk zijn, wordt getoetst aan de zogenoemde dubbele redelijkheidstoets. De eerste redelijkheidstoets ziet op de vraag of het noodzakelijk is om een deskundige belangenbehartiger in te schakelen. Deze vraag zal in het algemeen niet tot veel discussie leiden. Bij de beoordeling of de gemaakte buitengerechtelijke kosten de tweede redelijkheidstoets kunnen doorstaan, dient de omvang van de schade van benadeelde als één van de in aanmerking te nemen aspecten te worden meegewogen. Daarnaast is het van belang of met betrekking tot het causaliteitsvraagstuk discussie heeft plaatsgevonden.

Pagina's