VR-kort *

Cursusaanbod op het gebied van letselschade en aansprakelijkheid

Hier vindt u een overzicht van de cursussen op het gebied van letselschade en aansprakelijkheid in de maanden maart, april en mei 2017.

Van stok achter deur tot keurslijf? Een eerste verkenning van het wetsvoorstel tot invoering van een collectieve schadevergoedingsactie

Op 16 november 2016 diende minister Van der Steur zijn langverwachte wetsvoorstel in tot invoering van een collectieve schadevergoedingsactie. Het voorstel kent een lange voorgeschiedenis die teruggaat op de motie Dijksma, waarvan de opzet er onder meer in bestond het collectieve actieregime van artikel 3:305a BW uit te breiden naar een collectieve schadevergoedingsactie. Het voorstel zou kunnen dienen als ‘stok achter de deur’ om tot een collectieve schikking te komen, waarvoor vervolgens het WCAM-traject kan worden bewandeld.

‘Achteraf is het makkelijk praten’ – Over het meewegen van gedragingen ex post bij het beantwoorden van de aansprakelijkheidsvraag

In gevaarzettingssituaties is het na een ongeval maatschappelijk gezien vaak wenselijk dat een aansprakelijk gestelde (aanvullende) veiligheidsmaatregelen treft om ongevallen in de toekomst te voorkomen. Echter, gesteld zou kunnen worden dat de aansprakelijk gestelde zichzelf in de vingers snijdt door het treffen van dergelijke maatregelen. De later getroffen maatregelen kunnen door de rechter namelijk bewust of onbewust worden meegewogen bij het beoordelen van de aansprakelijkheid voor de als gevolg van het eerdere ongeval geleden schade. De na het ongeval door de aansprakelijk gestelde getroffen veiligheidsmaatregelen (ook wel gedragingen ex post genoemd) kunnen een rol spelen bij het bepalen van de mate van bezwaarlijkheid van te treffen voorzorgsmaatregelen: als het na het ongeval anders kan, dan kon en moest (!) dat ook voorafgaand aan het ongeval.

Voordeelstoerekening volgens het arrest Verhaeg/Jenniskens: duidelijkheid of debat?

Heeft eenzelfde gebeurtenis voor de benadeelde naast schade tevens voordeel opgeleverd, dan moet, voor zover dit redelijk is, dit voordeel bij de vaststelling van de te vergoeden schade in rekening worden gebracht, aldus art. 6:100 BW. Verzekeringsuitkeringen vormen een belangrijke categorie van voordelen. Het is omstreden of het redelijk is om uitkeringen uit verzekeringen in mindering te brengen op de vergoeding van letselschade. Door het toerekenen van een voordeel uit een verzekering zou de schadeplichtige profiteren van een ten gunste van de benadeelde afgesloten verzekering. Daarentegen zou het niet toerekenen ertoe kunnen leiden dat de benadeelde door de schadeveroorzakende gebeurtenis in een voordeliger positie raakt. Deze vraag is dan ook met regelmaat onderwerp van procedures.

Van schikking naar strafbeschikking?: een eerste balans

Op 1 februari 2008 is de Wet OM-afdoening ingegaan. De daarbij ingevoerde ‘strafbeschikking’ is bedoeld om de transactie als vorm van buitengerechtelijke afdoening van strafzaken grotendeels te gaan vervangen. Dit met als doel de doelmatigheid van de afdoening van strafzaken te vergroten. Met de OM-strafbeschikking zou het beroep op de rechter verminderen en zou het voor het OM geen extra werk opleveren. De nieuwe regeling is geleidelijk ingevoerd.

Pagina's