VR 2017/01 Gordelloze slachtoffers en beschonken bestuurders

VR 2017/1, P. Woudenberg, Gordelloze slachtoffers en beschonken bestuurders

Het dragen van een veiligheidsgordel in de auto is sinds 1975 wettelijk verplicht. In veel gevallen kan een gordel de kans op ernstig letsel drastisch verminderen. Toch kunnen zich situaties voordoen waarin de gordel het ontstaan van letsel niet kan voorkomen. De vraag rijst wat de consequenties zijn voor de automobilist die geen gordel draagt en in een ongeval verzeild raakt, terwijl een andere partij aansprakelijk is voor de schade. De directe oorzaak van het ongeval ligt weliswaar niet bij de benadeelde, maar wellicht was de schade beperkt gebleven indien de gordel wel werd gedragen. De...Lees meer

VR 2017/02 Overbelading. Aanhangwagen. Eenassig of meerassig niet relevant.

HR: 81 RO. Conclusie: In het onderhavige geval gaat het om een middenasaanhangwagen, ook wel als ‘wipkar’ aan te duiden. Onder de middenasaanhangwagen vallen zowel de eenassige als meerassige aanhangwagens, mits deze zich “dicht bij het zwaartepunt van de aanhangwagen” bevinden. Voorts gelden twee dicht bij elkaar gelegen assen als één asstel, mits de afstand tussen de voorste en achterste as niet groter is dan 1,80 m. De vermelding in de tenlastelegging dat het een eenassige aanhangwagen betreft, dient slechts als een bijkomende specificatie te worden beschouwd. Voor de juridische...Lees meer

VR 2017/03 Ne bis in idem. Ongeldigverklaring rijbewijs. Ontzeggingrijbevoegdheid.

Rijden onder invloed. CBR verklaart rijbewijs ongeldig, hof legt verdachte ontzegging van de rijbevoegdheid op. De opvatting dat de door het hof opgelegde ontzegging van de rijbevoegdheid in strijd is met het aan art. 14, zevende lid, IVBPR en art. 68 Sr ten grondslag liggende ne bis in idem-beginsel, aangezien (mede) naar aanleiding van het in de onderhavige zaak aan de verdachte tenlastegelegde feit diens rijbewijs op de voet van art. 134, tweede lid, WVW 1994 ongeldig is verklaard, is onjuist. Dat berust op het volgende.De ongeldigverklaring van het rijbewijs is een bestuurlijke...Lees meer

VR 2017/04, Alcoholslotprogramma. Ne bis in idem.

Rijden onder invloed. Strafvervolging. Aan verdachte is het alcoholslotprogramma (asp) opgelegd. Het hof heeft het beroep op het ne bis in idem-beginsel verworpen. In de bestreden uitspraak ligt als vaststelling van het hof besloten dat aan de verdachte ter zake van het tenlastegelegde de verplichting tot deelname aan het asp is opgelegd en dat die verplichting ten tijde van de bestreden uitspraak nog van kracht was. Gelet hierop en in aanmerking genomen hetgeen is overwogen in ECLI:NL:HR:2015:434, NJ 2015/256, getuigt het oordeel van het hof - dat het verweer van de raadsman van de...Lees meer

VR 2017/05 Uitleg dictum feitenrechter.

Verweerder is vrachtwagenchauffeur. In 2004 is hij, mede door een glad wegdek, tegen een paal gebotst. Daarbij is de cabine van de vrachtwagen als gevolg van een technisch mankement naar voren geklapt en is verweerder uit de cabine geslingerd. Hij heeft daarbij een dwarslaesie opgelopen. Rechtbank en hof hebben vastgesteld dat het letsel als gevolg van het naar voren klappen van de cabine ernstiger is dan het anders zou zijn geweest, en dat de producent aansprakelijk is voor het letsel voor zover dit is verergerd door het naar voren klappen van de cabine. Het dictum van de rechtbank luidt...Lees meer

Pagina's