VR 2016/163 De deelgeschilprocedure werkt: tijd voor uitbreiding?!

VR 2016/163 M. Wesselink, De deelgeschilprocedure werkt: tijd voor uitbreiding?!

Kan een gerechtelijke procedure de buitengerechtelijke onderhandelingen over personenschade faciliteren? Die vraag rees bij de Wet deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade die op 1 juli 2010 in werking trad. Een rechter kan uiteraard een oordeel vellen, maar leidt dat ook ertoe dat partijen de onderhandelingen zelf verder minnelijk kunnen afronden? Een procedure kan immers tot polarisatie en juridisering leiden en de onderhandelingen juist compliceren. Uit mijn onderzoek naar de effecten van de deelgeschilprocedure op de buitengerechtelijke onderhandelingen blijkt dat, hoewel...Lees meer

VR 2016/164 Reactie uit de slachtofferpraktijk: de kosten

De invoering van de Deelgeschillenprocedure heeft de slachtofferpraktijk veel goeds gebracht. Door de invoering van de mogelijkheid een bepaald geschil tussen een slachtoffer en een aansprakelijke partij tussentijds door de rechter te laten toetsen, hoeft een slachtoffer zich een voor hem of haar ongunstig standpunt van de verzekeraar niet meer te laten welgevallen, louter en alleen uit kostenoverwegingen. Als een slachtoffer voorheen geen gebruik kon maken van kosteloze rechtsbijstand en/of zich niet voor rechtsbijstand had verzekerd, was het toch wel vaak zo dat een slachtoffer de...Lees meer

VR 2016/165 'De deelgeschilprocedure werkt'. Enige signaleringen vanuit het perspectief van de aansprakelijk gestelde partij

De titel ‘De deelgeschilprocedure werkt’ impliceert dat door alle betrokkenen in het letselschadetraject de deelgeschilprocedure als positief en effectief wordt ervaren. Het is als advocaat van de aansprakelijk gehouden partijen en de betrokken verzekeraars mijn ervaring dat deze stelling vaak, maar niet altijd instemmend zal worden beantwoord. Naast alle positieve effecten die door mr. Wesselink in haar artikel worden beschreven, zijn er zeker ook kanttekeningen te plaatsen. Juist deze punten wil ik kort signaleren. Ik beperk mij hierbij tot de volgende drie punten: de situaties waarbij...Lees meer

VR 2016/166 Zuinig zijn op de deelgeschilprocedure

In het hoofdartikel van dit nummer geeft mr. Wesselink een mooi overzicht van de werking van de deelgeschilprocedure. Haar overall conclusie is dat deze procedure iets toevoegt aan het bestaande arsenaal aan procedures en ook effectief is als het gaat om de finale geschilbeslechting. Die conclusie deel ik in grote lijnen. Ik veroorloof mij (mede gezien de beperkte ruimte die thans wordt geboden) een paar kanttekeningen te maken bij de huidige werking van de deelgeschilprocedure. Een evaluatie is dit wat mij betreft niet. Er zijn inmiddels meerdere artikelen verschenen die in dat kader...Lees meer

VR 2016/167 Naschrift Wesselink

Het schrijven van een artikel over een proefschrift heeft tot nadeel dat je je moet beperken. Gelukkig bieden de reacties op mijn artikel de mogelijkheid om wat meer uit te wijden over enkele van mijn aanbevelingen die ik in mijn artikel buiten beschouwing heb gelaten. Ik maak dan ook graag van de gelegenheid gebruik kort te reageren.Lees meer

Pagina's