Verkeersrecht 2019-2

Datum uitgave: 
februari, 2019

VR 2019/11 Nog maar eens: de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de wegbeheerder

VR 2019/11. Leo Hendriks, Nog maar eens: de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de wegbeheerder

Op 20 februari 2018 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen met betrekking tot de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de wegbeheerder voor een verkeersongeval met dodelijke afloop.1) In die zaak ging het om een motorrijdster en haar passagiere die door slecht wegdek ten val kwamen en het ongeval niet overleefden. De gemeente Stichtse Vecht, de wegbeheerder van de betreffende weg, was voor dat slechte wegdek al een aantal maal gewaarschuwd, onder meer door een brief van een andere motorrijder die op dezelfde plek eerder die...Lees meer

VR 2019/12 Wegbeheerdersaansprakelijkheid: ho stop!

De wegbeheerdersaansprakelijkheid van art. 6:174 BW is geïntroduceerd met de bedoeling om een slachtoffer van een eenzijdig verkeersongeval een duidelijk aanspreekpunt te geven voor schade veroorzaakt door gebreken in de toestand van de openbare weg.2) Bekendheid met het gebrek in de weg is geen breekpunt bij aansprakelijkheidsstelling, wat een voordeel oplevert voor de benadeelde. Het ligt dus voor de hand dat slachtoffers van een eenzijdig verkeersongeval proberen hun schade te verhalen via deze risicoaansprakelijkheid....Lees meer

VR 2019/13 Publiekrechtelijke rechtspersoon. Strafrechtelijke immuniteit. Wegonderhoud.

Gemeente wordt vervolgd voor dood door schuld omdat een motorrijdster de macht over het stuur heeft verloren door gebreken in het wegdek en daarbij om het leven komt.Strafrechtelijke immuniteit van een openbaar lichaam als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Grondwet dient slechts dan te worden aangenomen als de desbetreffende gedragingen naar haar aard en gelet op het wettelijk systeem rechtens niet anders dan door bestuursfunctionarissen kunnen worden verricht in het kader van de uitvoering van de aan het openbaar lichaam opgedragen bestuurstaak, zodat uitgesloten is dat...Lees meer

VR 2019/14 Monstertruck. Dood door schuld. Zeer onvoorzichtig.

De verdachte heeft, door onder de gegeven omstandigheden (beperkte ruimte, publiek overal in de rijrichting, ontbreken adequate veiligheidsmaatregelen en een bijzonder gevaarzettend voertuig) de demonstratie met de monstertruck uit te voeren, een onaanvaardbaar risico voor de veiligheid van het aanwezige publiek genomen, terwijl van hem als professioneel stuntman juist gevergd mocht worden hieromtrent een juiste inschatting te maken. Op grond van dit alles moet het handelen van verdachte als zeer onvoorzichtig, onachtzaam en nalatig worden aangemerkt.Lees meer

VR 2019/15 Dwarslaesie door val van fitnessapparaat.

Op 27 augustus 2012 maakte eiser gebruik van het toestel "sit-up" op een stuk openbaar terrein, waarop toestellen zijn geplaatst om rek- en strekoefeningen te kunnen doen. Tijdens de uitvoering van de oefening op de sit-up is eiser van het toestel gevallen. Eiser heeft daarbij een complete dwarslaesie opgelopen. Achmea is de aansprakelijkheidsverzekeraar van de Gemeente. Eiser vordert een verklaring voor recht dat de Gemeente gehouden is de door eiser als gevolg van het ongeval geleden en nog te lijden schade te vergoeden op grond van art. 6:173 BW, art. 6:174 BW en subsidiair art. 6:162 BW...Lees meer

Pagina's