VR 2019/85 Letselschade zesjarig kind veroorzaakt door paard; geen aansprakelijkheid bezitter; aansprakelijkheid ouder wegens gebrek aan toezicht.

Op 18 september 2016 is verzoekster samen met haar zesjarige dochter op bezoek gegaan bij persoon A en diens vijfjarige zoon, die woonden op een boerderij. Op een weiland, gelegen op een paar honderd meter afstand van de boerderij, stonden toen twee paarden; een wit en een bruin paard. Het bruine paard behoorde in eigendom toe aan verweerder. Na het avondeten zijn de dochter en de zoon naar het weiland gelopen om de paarden een appel te voeren. Verzoekster en persoon A hadden hiervoor toestemming gegeven en daarbij tweemaal benadrukt dat zij niet bij de paarden in de wei mochten komen en voor het hek moesten blijven staan. De dochter van verzoekster is toch het weiland met de paarden ingegaan en is daar door een van de twee paarden tegen het hoofd getrapt. Daarbij is ernstig traumatisch schedel- en hersenletsel ontstaan. In deze deelgeschilprocedure verzoekt verzoekster een verklaring voor recht dat verweerder op grond van art. 6:179 BW aansprakelijk is voor de door haar dochter geleden en nog te lijden schade. Ook verzoekt verzoekster dat de rechtbank voor recht verklaart dat zij zelf op grond van art. 6:162 BW aansprakelijk is voor deze schade en dat Achmea, in haar hoedanigheid van aansprakelijkheidsverzekeraar van verzoekster, hiervoor dekking dient te verlenen.De rechtbank onderzoekt allereerst of het bruine paard - het paard waarvan verweerder de bezitter was - de dochter heeft getrapt. In de wei stond destijds immers ook een wit paard dat het letsel van de dochter veroorzaakt zou kunnen hebben. Op grond van verschillende verklaringen acht de rechtbank hooguit voorshands bewezen dat de dochter door het bruine paard is getrapt. Voordat dit feit kan worden vastgesteld dient derhalve (tegen)bewijslevering plaats te vinden. De rechtbank is van oordeel dat de investering in tijd en geld die met deze nadere instructie gepaard zal gaan niet opweegt tegen het belang van de vordering en de bijdrage die een beslissing kan leveren aan de totstandkoming van een minnelijke schikking. De rechtbank wijst de tegen verweerder gerichte verzoeken daarom af op grond van art. 1019z Rv.Ten aanzien van de tegen verzoekster en Achmea gerichte verzoeken overweegt de rechtbank dat het hier een moeder betreft die namens haar dochter zichzelf verwijt te zijn tekortgeschoten in haar ouderlijke zorgplicht. De rechtbank stelt voorop dat het in de eerste plaats aan de ouder is om, aan de hand van zijn visie op opvoeden en het karakter en de leeftijd van het kind, te bepalen welke risico's nog wel en welke niet meer aanvaardbaar zijn. De rechter heeft deze beoordelingsvrijheid in beginsel te respecteren. Dit neemt niet weg dat de keuze van een ouder tegenover een kind onrechtmatig kan zijn. De rechtbank overweegt hierover het volgende. Paarden vormen, gelet op hun eigen energie en hun grootte en massa, voor kleine kinderen een bijzonder ernstig veiligheidsrisico. Van de dochter mocht in verband met haar leeftijd slechts een beperkt inzicht in het aan paarden inherente gevaar en een beperkt vermogen zich naar dit inzicht te gedragen worden verwacht. Ook het vermogen van de dochter om strikt naar de instructies van verzoekster te handelen en aldus weerstand te bieden aan de aantrekkingskracht van de paarden, mocht vanwege haar leeftijd slechts beperkt worden geacht. Goed te voorzien was dat de (herhaalde) instructie niet zou leiden tot gedrag waardoor het ernstige gevaar dat aan paarden kleeft zou worden vermeden. De rechtbank acht het gevaar en de voorzienbare gevolgen van een ongeval zo ernstig en de veiligheidsmaatregelen tegen dit gevaar dermate inadequaat dat het nalaten van verzoekster zo onzorgvuldig wordt geacht dat zij daartoe in redelijkheid niet heeft kunnen komen. De rechtbank wijst de tegen verzoekster en Achmea gerichte verzoeken daarom toe.

 

 

De volledige uitspraken en artikelen uit Verkeersrecht zijn beschikbaar voor abonnees.
In de rechter menubalk kunt u met uw emailadres en wachtwoord inloggen.

Nog geen abonnee? Klik op onderstaande button 'Abonneren' zodat ook u toegang heeft tot de meest recente uitgave en het archief van Verkeersrecht.

Abonneren