VR 2018/69 Prejudiciële vragen; geen 'voorrisico' voor WAM-verzekeraar.

Als een verzekering in het RDW-register wordt vermeld, staat daarbij slechts de dag en niet het tijdstip vermeld. De registratie werkt derhalve terug tot 00.00 uur op de dag van registratie. Dat kan problemen opleveren indien de eigenaar van een onverzekerde auto ná het veroorzaken van een ongeval op dezelfde dag een verzekering afsluit en de benadeelde vervolgens deze verzekeraar aanspreekt. Bij het Hof Den Haag zijn over deze problematiek twee zaken aanhangig. Het hof heeft prejudiciële vragen gesteld aan de Hoge Raad. In de kern komen deze neer op de vraag of de verzekeraar de benadeelde in deze situatie mag tegenwerpen dat er ten tijde van het ongeval nog geen verzekering was afgesloten. Samengevat: moet de WAM-verzekeraar het 'voorrisico' dragen? De Advocaat-Generaal (ECLI:NL:PHR:2017:1218) beantwoordt deze vraag ontkennend. Een verzekeraar kan een groot aantal verweren, die hij aan zijn eigen verzekerde wel zou kunnen tegenwerpen, niet aan de benadeelde tegenwerpen. Die regel gaat echter niet zo ver dat een verzekeraar de benadeelde ook niet zou mogen tegenwerpen dat er ten tijde van het ongeval nog geen verzekering tot stand was gekomen. Een andere opvatting zou er bijvoorbeeld ook toe leiden dat degene die het ongeval heeft veroorzaakt feitelijk zou kunnen kiezen welke WAM-verzekeraar de schade zou moeten dragen. Vanuit het oogpunt van slachtofferbescherming is evenmin vereist dat de verzekeraars het voorrisico zouden moet dragen: het slachtoffer kan zich tot het Waarborgfonds wenden, waarna het Waarborgfonds in voorkomende gevallen kan proberen regres te nemen op de betrokken verzekeraar. In de toekomst zal het RDW-register wellicht wél het precieze tijdstip van registratie vermelden; tot dat moment is de onvolkomenheid van het register een collectief probleem, dat ook collectief moet worden opgelost (in die zin dat het Waarborgfonds deze schadegevallen voor zijn rekening neemt). De Hoge Raad volgt de conclusie van de Advocaat-Generaal. De wetgever heeft noch met art. 11 lid 1, noch met art. 13 lid 7 WAM beoogd een voorrisico in het leven te roepen. Het oogpunt van slachtofferbescherming eist een dergelijke regel ook niet. De beantwoording van de vragen heeft de strekking dat de verzekeraar, indien het ongeval zich heeft voorgedaan op de dag van registratie maar vóór het moment dat de verzekering daadwerkelijk werd afgesloten, de benadeelde mag tegenwerpen dat er ten tijde van het ongeval nog geen verzekering was. Als het Waarborgfonds zich in regres tot de verzekeraar wendt, kan de verzekeraar dit eveneens tegenwerpen aan het Waarborgfonds.

 

 

De volledige uitspraken en artikelen uit Verkeersrecht zijn beschikbaar voor abonnees.
In de rechter menubalk kunt u met uw emailadres en wachtwoord inloggen.

Nog geen abonnee? Klik op onderstaande button 'Abonneren' zodat ook u toegang heeft tot de meest recente uitgave en het archief van Verkeersrecht.

Abonneren