Verkeersrecht 2019-7-8

Datum uitgave: 
juli, 2019

VR 2019/123 Bevoegdheid buitengewoon opsporingsambtenaar. Openbare orde.

De buitengewoon opsporingsambtenaar was louter in relatie tot de openbare orde bevoegd op te treden ter zake van gedragingen in strijd met een geslotenverklaring. Uit het verkeersbesluit blijkt niet dat argumenten ontleend aan de 'openbare orde' grondslag voor de onderhavige geslotenverklaring hebben geboden. Het verbaliserende optreden van de hier betrokken boa had geen relatie met de openbare orde. Bij die stand van zaken blijkt niet dat deze sanctie door een daartoe bevoegde verbalisant is opgelegd.Lees meer

VR 2019/124 Trajectcontrole. Privacy. Persoonlijke levenssfeer.

Er is geen enkele aanwijzing dat de bij een trajectcontrole vastgelegde gegevens direct herleidbaar zijn tot de bestuurder. Dat is te meer het geval in een zaak als deze waarin de kentekenhouder een rechtspersoon is. Gelet hierop is er naar het oordeel van het hof bij een trajectcontrole geen sprake van schending van de privacy als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van het EVRM of van schending van het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer als bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de Grondwet.Lees meer

VR 2019/125 Busbaan, busstrook.

Niet ieder weggedeelte van een busbaan of busstrook behoeft te zijn voorzien van de tekst BUS om als busbaan of busstrook te gelden. Als een rijbaan of rijstrook op enige plaats is voorzien van de tekst BUS, dan is deze rijbaan of rijstrook vanaf dat punt een busbaan of busstrook. Lees meer

VR 2019/126 Zaakoverzicht. Camerabeelden. Kosten van door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand.

In zijn algemeenheid mag de eis worden gesteld dat uit de in het zaakoverzicht opgenomen verklaring blijkt dat de verbalisant zijn wetenschap dat de gedraging is verricht ontleent aan camerabeelden. Indien er een foto van de gedraging is, dient deze te behoren tot de stukken van het dossier. Aan het verzoek van de gemachtigde om toezending van alle op de zaak betrekking hebbende stukken is in administratief beroep geen gevolg gegeven. Die stukken waren ook niet alle aanwezig in het dossier zoals dat bij de rechtbank ter inzage heeft gelegen. Onder die omstandigheden kan aan het...Lees meer

VR 2019/127 Snelheidsovertreding. Meetplaats. Afstand.

Aan de betrokkene is als kentekenhouder bij inleidende beschikking een administratieve sanctie opgelegd ter zake van “overschrijding maximumsnelheid binnen bebouwde kom, met 30 km/h”. De gemachtigde voert aan dat een juiste meting niet mogelijk was omdat de meting is verricht op een bochtige weg. Daarnaast kan de nauwkeurigheid van een lasermeting niet worden gegarandeerd indien de meting plaatsvindt onder een viaduct. De gemachtigde voert verder aan dat artikel 2.2 van de Aanwijzing snelheidsoverschrijdingen en snelheidsbegrenzers (hierna: de Aanwijzing) is geschonden, nu de verbalisant en...Lees meer

Pagina's