Verkeersrecht 2019-4

Datum uitgave: 
april, 2019

VR 2019/54 Radarsnelheidscontrolemeter. Betrouwbaarheid. Nader onderzoek?

Het gehanteerde meetinstrument is op basis van toetsing aan de daarvoor geldende wettelijke normen toegelaten, zodat in beginsel mag worden uitgegaan van de betrouwbare werking daarvan. Dit betekent niet dat wordt uitgegaan van feilloosheid van apparatuur. Er kunnen fouten optreden. Zulks kan, afhankelijk van de vraag welke standpunten daartoe worden aangevoerd, de rechter nopen tot nader onderzoek. Meting met dergelijke apparatuur kan een onjuist of onbetrouwbaar meetresultaat geven in het geval de bedienaar daarvan dit niet op de voorgeschreven wijze gebruikt. De door betrokkene geschetste...Lees meer

VR 2019/55 Geslotenverklaring. Bevoegdheid verbalisant.

Volgens de Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar is de boa Openbare ruimte bevoegd om te handhaven op overtredingen van artikel 62 juncto bijlage I hoofdstuk C (geslotenverklaring) van het RVV 1990. Op 12 april 2011 is door het College van procureurs-generaal (brief met kenmerk Pag/B&S/15674) nadere invulling gegeven in het kader van gemeentelijke handhaving van de WVW. Handhaving op negatie van C borden (RVV 1990) is in relatie tot de openbare orde toegestaan.Gelet op bovengenoemde beleidsregels is de onderhavige boa louter bevoegd om in relatie tot de openbare orde op te...Lees meer

VR 2019/56 Administratieve sanctie. Buitengewoon opsporingsambtenaar. Bevoegdheid. Digitale handhaving.

Nog daargelaten de vraag of de boa op grond van de Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar überhaupt bevoegd was de sanctie op te leggen gelet op de restrictie dat alleen in relatie tot de openbare orde kan worden opgetreden, is de kantonrechter van oordeel dat niet aan de in bijlage L gestelde voorwaarden voor digitale handhaving is voldaan. Op de foto van de gedraging is het C bord namelijk niet zichtbaar, terwijl dit wel is vereist. Dit brengt mee dat de boa niet bevoegd was verbaliserend op te treden.Lees meer

VR 2019/57 Verkeersbesluit. Geslotenverklaring.

Geslotenverklaring dijkwegen voor motoren in de weekenden en op feestdagen. Eiseressen hebben in beroep onder meer aangevoerd dat het bestreden besluit is gebaseerd op de belangen die zijn genoemd in artikel 2, eerste lid 1, onder a, b en c, van de WVW, maar dat niet is gebleken dat die belangen in het geding zijn en dat de maatregel van gesloten verklaren de doelen als geformuleerd in dat artikel dient. Naar het oordeel van de rechtbank slaagt dit betoog. In het raadsvoorstel en het daaraan ten grondslag liggende evaluatierapport is geen steun te vinden voor het standpunt dat met het...Lees meer

VR 2019/58 Administratieve sanctie. Maximumsnelheid. Bebording. Schouwrapport.

De aanwezigheid van de bebording is cruciaal om de gedraging te kunnen vaststellen, omdat volgens de verbalisant sprake is van een snelheidsbeperking op een autosnelweg tot 100 km/h. Betrokkene heeft de plaatsing van de juiste bebording ook betwist. Een proces-verbaal of schouwrapport waaruit blijkt dat kort voor de vermeende gedraging een controle of schouw van de bebording ter plaatse heeft plaatsgevonden, zoals vereist volgens Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14 april 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:3228, ontbreekt echter. Daaruit volgt dat niet kan worden vastgesteld dat de gedraging is begaan.Lees meer

Pagina's