Verkeersrecht 2019-4

Datum uitgave: 
april, 2019

VR 2019/49 Over verdeling van een verzekerde som

VR 2019/49, Siewert Lindenbergh, Over verdeling van een verzekerde som

Op zaterdag 9 april 2011 schoot een jongeman in een winkelcentrum in Alphen aan den Rijn zes mensen dood en verwondde een groot aantal anderen. Na zijn daad beroofde hij zichzelf van het leven. Verschillende personen leden hierdoor verschillende soorten schade: nabestaanden, lichamelijk gewonden, psychisch getroffenen, ondernemers. Een aantal van hen startte een juridische procedure tegen de Politie Hollands-Midden en de Staat.1) Ondertussen had, daartoe aangesproken door een deel van de benadeelden van de schietpartij, de...Lees meer

VR 2019/50 Doorgeschoten deregulering

VR 2019/50 Arie den Breejen, Doorgeschoten deregulering voor STINTS

Het hartverscheurende ongeval te Oss heeft de beleidsmakers in ons land aan het denken gezet. Deze bezinning zal niet zonder gevolgen blijven: de regelgeving voor de toelating tot de weg van bijzondere bromfietsen, zoals de STINTS, zal, om redenen van veiligheid, danig op de schop worden genomen. Deze bijdrage gaat in op de regelgeving voor die bromfietsen in de afgelopen jaren. Ook zal worden gekeken naar de besluitvorming voor STINTS. Ten slotte zullen de beleidsvoornemens met betrekking tot de regelgeving voor bijzondere bromfietsen worden beschreven.Lees meer

VR 2019/51 Handhaven van verkeersregels wordt moeilijker

Onlangs wees het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een opvallend arrest over het handhaven van een parkeerverbod. De zaak draaide om een parkeerboete die was gegeven omdat iemand had geparkeerd op een locatie waar een parkeerverbodsbord stond. Hij vond dat dat wel kon, omdat het bord er volgens hem was geplaatst zonder dat daaraan een verkeersbesluit vooraf was gegaan. Geen verbod zonder besluit, redeneerde hij. Het gerechtshof deed vervolgens een tweeslachtige uitspraak, waarover we vast nog wel wat gaan horen. Het oordeelde namelijk dat de betrokkene wel degelijk ‘de gedraging’, namelijk het parkeren in strijd met een parkeerverbod, had verricht, maar dat de bijbehorende sanctie achterwege moest blijven.

VR 2019/52 Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersovertredingen. Appelverbod. Overzichtsarrest.

Art. 14, eerste lid, van de Wahv dient aldus te worden verstaan dat hoger beroep mogelijk is indien na de beslissing van de kantonrechter een sanctie resteert die meer bedraagt dan € 70,-.Noch uit de totstandkomingsgeschiedenis van art. 14, tweede lid, WAHV, noch uit het in art. 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) gewaarborgde recht op toegang tot de rechter, kan worden afgeleid dat artikel 14, tweede lid, van de Wahv van overeenkomstige toepassing dient te worden geacht voor de situatie dat de kantonrechter...Lees meer

VR 2019/53 Maximumsnelheid. Snelheidsmeting. Onbewaakte detectorsnelheidsmeter. Voertuig op naastgelegen rijstrook.

Het hof acht niet aannemelijk dat in dit geval de snelheid is gemeten van de Fiat Panda op de naastgelegen rijstrook. Hierbij wordt in aanmerking genomen dat de deskundige heeft verklaard dat blijkens de gegevens onder de foto's van de gedraging het lussenpaar op rijstrook rechtdoor is geactiveerd. Vanaf links bekeken betreft dit de rijstrook waarop het voertuig van de betrokkene reed. Hieruit volgt dat de snelheidsmeting heeft plaatsgevonden op de rijstrook waarop het voertuig van de betrokkene reed. Daarnaast kan de snelheidsmeting, gelet op de werking van de gebruikte apparatuur, geen...Lees meer

Pagina's