Columns

Wegcategorisering en/of de Groene Loper

Reactie op ETW’s, SW’s en de Groene Loper (november 2005)

De uitnodiging van de redactie van Verkeersrecht in nummer 11 van dit jaar is te aanlokkelijk om te laten lopen. Omdat over met name de dubbele doorgetrokken streep wel iets meer te zeggen valt.

Nog meer dwaalwegen in het verkeersprocesrecht

In 1988 verscheen in Verkeersrecht een artikel over de dwaalwegen in het verkeersprocesrecht. Aanleiding waren de wetsontwerpen fiscalisering parkeerboetes en het wetsontwerp administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, elk met hun eigen procesgang. De conclusie was toen dat deze voorstellen zouden leiden tot een voor de burger onoverzichtelijk  en ontoegankelijk procesrecht.

ETW's, GOW's, SW's en de Groene Loper

De visie ‘Duurzaam Veilig’ die in 1992 is geïntroduceerd, heeft veel gepraat en geschrijf opgeleverd over allerlei aspecten van verkeersveiligheid, onder meer met betrekking tot het uiterlijk van de weg en het probleem hoe en in welke mate daardoor het gedrag van weggebruikers wordt beïnvloed. In 1995 publiceerde het Ministerie van Verkeer en Waterstaat de notitie ‘Voorkomen blijft beter ...; mogelijkheden voor een verkeersveilige ruimtelijke ordening’. Daarin wordt gepleit voor een gestructureerde aanpak van bepaalde aspecten van verkeersveiligheid bij (de aanleg en inrichting van) wegen.

Gedragscode personenschade

Zomaar wat gedachten ...
Vanaf de Romeinse tijd bestaat bij het grote publiek afkeer tegen de ondoorzichtige wijze waarop de advocaat zijn werk pleegt uit te voeren. En werkelijk, die kritiek is niet zonder grond. Gezeteld op een toren van (door Kluwer) uitgegeven wetboeken en vakbladen beschouwd de advocaat de wereld en denkt dat deze (voor hem) goed is.
Nee, en al heb ik met deze inleiding de schijn tegen, dit wordt geen stukje waarin de advocatuur er weer eens goed van langs krijgt; geen stukje waarin de advocatuur wordt neergezet als enkel zakkenvullende golfbaanbetreders.

The battle of experts

1. Aanleiding
Vorig jaar werd door de stichting De Ombudsman het rapport ‘Letselschaderegeling’ met de subtitel ‘Onderhandelen met het mes op tafel, een zoektocht naar de redelijkheid’ uitgebracht. De strekking van het rapport laat zich niet moeilijk raden. De boodschap aan de letselschadepraktijk en de politiek was duidelijk: de letselschadepraktijk is verworden tot een langslepende battle of experts, waarin het slachtoffer opnieuw slachtoffer wordt. ‘Secundaire victimisatie’ is de wat verbloemende vakterm ervoor. Dat is het probleem waarop minister Donner zich volgens het rapport moest richten en niet zozeer op de claimcultuur, want die was er eigenlijk niet, zeker niet zoals in de VS. Het rapport miste zijn uitwerking niet. Aanvankelijk sputterden de verzekeraars wat tegen, omdat het even leek of zij alleen de zwarte piet kregen. Het rapport betrof slechts 147 zaken en vertegenwoordigde maar een klein percentage van de zaken. Toch was het duidelijk ook kritisch over de rol die de rechtshulpverleners en de medische deskundigen in het geheel spelen. Het is spijtig dat het rapport niets zegt over de massa van zaken die minder conflictueus behandeld worden, maar waaraan wel wat te verbeteren valt. “Het duurt zo lang en ik hoor alsmaar niets”, is een veel gehoorde verzuchting van slachtoffers.
Mede daartoe aangesproken door de Tweede Kamer heeft minister Donner in 2004 een project tot onderzoek naar de mogelijkheden voor procedurele normering in de letselschaderegeling gefinancierd.

Pagina's