Columns

14-jarigen en de billijkheidscorrectie

Sinds jaar en dag kennen wij de voor de groep zwakkere verkeersdeelnemers, te weten voetgangers en fietsers, een door de Hoge Raad op maat gemaakte vorm van billijkheidscorrectie: de 50%-regel voor volwassenen (geformuleerd in het arrest IZA/Vrerink, HR 28 februari 1992, NJ 1993, 566 nt CJHB, VR 1992, 93 nt vdH)) en de 100%-regel voor kinderen tot 14 jaar (voor het eerst tot uitdrukking gebracht in het arrest Ingrid Kolkman, HR 1 juni 1990, NJ 1991, 720 nt CJHB, VR 1990, 174 nt vWvC).

Amsterdamse milieuzone

In navolging van diverse steden in het buitenland moet ook in Amsterdam in de loop van 2009 een zogenaamde ‘milieuzone’ ingevoerd gaan worden. Het komt erop neer dat met auto’s met een bouwjaar van 1992 en ouder en dieselauto’s zonder roetfilter niet meer binnen de ‘milieuzone’ mag worden gereden. De zone beslaat het gebied binnen de Ring A10, met uitzondering van Amsterdam Noord, zo blijkt uit de website van de gemeente Amsterdam (www.amsterdam.nl en zoek op ‘milieuzone’).

Reactie op 'Wanbetalers en het in bewaring stellen van motorrijtuigen

Uiteraard heb ik, als auteur van onder andere de WAHV in het handboek voor de politie ‘Stapel en de Koning’, met veel belangstelling kennis genomen van de opvatting van J. Simmelink over bovengenoemd onderwerp in Verkeersrecht, 2007 nr 10, p. 302 en 303, waarbij hij mij aanraadde om met betrekking tot de toepassing van de zgn. voorlopige maatregel van art. 31 van de WAHV mijn visie in zodanige zin de actualiseren, dat deze overeenkomt met de andersluidende opvatting op dit punt, zoals omschreven in “De Wet Mulder op straat” (9e dr., 2007, p. 46).

'Stinkefinger’

Het verkeer leidt niet alleen tot geweld, maar ook tot openlijke kwetsing van medeweggebruikers in woord en gebaar, met inbegrip van seksuele intimidatie.

Wanbetalers en het in bewaring stellen van motorrijtuigen

Hoewel het incassosysteem van de WAHV tamelijk efficiënt werkt, blijft er in het grote geheel natuurlijk een bepaald percentage van de opgelegde sancties onbetaald. Om in die gevallen alsnog de betalingsbereidheid te bevorderen, biedt de WAHV aan justitie en politie enkele bevoegdheden. Degene aan wie de administratieve sanctie is opgelegd, kan worden gegijzeld (art. 28 WAHV), zijn rijbewijs kan worden ingenomen (art. 29 WAHV) of het voertuig van de betrokkene kan buiten gebruik worden gesteld (art. 30 WAHV). Het jaarbericht van het CJIB over 2005 (p.

Pagina's