Columns

Juridische nasleep voor bestuurders na 'Apeldoorn' onwaarschijnlijk

Op 13 mei jl. verscheen in de Staatscourant een artikel waarin werd betoogd dat het heel goed kan zijn dat de aanslag op Koninginnedag in Apeldoorn voor overheidsbestuurders een juridische nasleep krijgt. In dat artikel werd ondergetekende opgevoerd als deskundige, waardoor de indruk werd gewekt dat hij daaraan persoonlijk medewerking had verleend. Dit was niet het geval. De betrokken journalist heeft hem niet gesproken noch geprobeerd contact met hem te leggen.
Volgens ondergetekende is een juridische nasleep voor overheidsbestuurders na ‘Apeldoorn’ juist onwaarschijnlijk.

Werkgever aansprakelijk voor verkeersboetes van werknemers?

In het vorige nummer van Verkeersrecht (nr 6) werd in VR Kort een artikel van Kolder, De verkeersboete in het licht van de hedendaagse arbeidsrechtelijke bescherming, AV&S 2006, p. 52 e.v. over de aansprakelijkheid van werkgevers voor boetes van werknemers gesignaleerd, mede n.a.v. HR 3 januari 2001, JAR 2001, 57 (zie ook Hof Den Haag 12 mei 2006, zaaknr 04/509, korte weergave uitspraken zakenrecht, Stcrt. 24-05-2006). Het gaat hier om de uitleg van art. 7:661 BW in samenhang met art. 6:170 en 7:658 BW.

Wat is whiplash waard?

Dit artikel is bedoeld om enig houvast te bieden voor de velen die dagelijks moeten beslissen over een redelijk en passend smartengeld in whiplashdossiers. Circa 40% van alle letselzaken betreft whiplash. Het overgrote deel van die dossiers komt niet voor de rechter. Als er al een procedure nodig is dan vaak alleen voor het beslechten van een discussie over een eigen schuld-verweer of om te bevorderen dat een voorlopig deskundigenbericht wordt verkregen. Het aantal rechterlijke beslissingen over smartengeld is bescheiden.

14-jarigen en de billijkheidscorrectie

Sinds jaar en dag kennen wij de voor de groep zwakkere verkeersdeelnemers, te weten voetgangers en fietsers, een door de Hoge Raad op maat gemaakte vorm van billijkheidscorrectie: de 50%-regel voor volwassenen (geformuleerd in het arrest IZA/Vrerink, HR 28 februari 1992, NJ 1993, 566 nt CJHB, VR 1992, 93 nt vdH)) en de 100%-regel voor kinderen tot 14 jaar (voor het eerst tot uitdrukking gebracht in het arrest Ingrid Kolkman, HR 1 juni 1990, NJ 1991, 720 nt CJHB, VR 1990, 174 nt vWvC).

Amsterdamse milieuzone

In navolging van diverse steden in het buitenland moet ook in Amsterdam in de loop van 2009 een zogenaamde ‘milieuzone’ ingevoerd gaan worden. Het komt erop neer dat met auto’s met een bouwjaar van 1992 en ouder en dieselauto’s zonder roetfilter niet meer binnen de ‘milieuzone’ mag worden gereden. De zone beslaat het gebied binnen de Ring A10, met uitzondering van Amsterdam Noord, zo blijkt uit de website van de gemeente Amsterdam (www.amsterdam.nl en zoek op ‘milieuzone’).

Pagina's