Columns

De barmhartige automobilist

Het zal je maar gebeuren. U bent getuige van een verkeersongeval. Een wel heel onhandig manoeuvrerende automobilist rijdt maar liefst tweemaal dezelfde fietser aan. U biedt de fietser aan om even tot rust te komen in uw auto. Tegen de later arriverende hulpdiensten klaagt de fietser over pijn in de nek. De brandweer zaagt vervolgens, conform het protocol bij vermoedelijk nekletsel, het dak van uw auto. Later blijkt de fietser alleen een gebroken enkel te hebben. Saillant detail: de auto heeft u geleend van een goede kennis.

Aansprakelijkheid versus veiligheid

De heer O.F. Bleeker te Alphen aan den Rijn stuurde de ANWB een brief over een probleem dat waarschijnlijk niet alleen bij hém bezorgdheid en ergernis oproept. Het betreft bovendien een kwestie die het waard is om aan de lezers van Verkeersrecht voorgelegd te worden. Hieronder volgt de brief in verkorte vorm. De redactie ziet reacties gaarne tegemoet.

Juridische nasleep voor bestuurders na 'Apeldoorn' onwaarschijnlijk

Op 13 mei jl. verscheen in de Staatscourant een artikel waarin werd betoogd dat het heel goed kan zijn dat de aanslag op Koninginnedag in Apeldoorn voor overheidsbestuurders een juridische nasleep krijgt. In dat artikel werd ondergetekende opgevoerd als deskundige, waardoor de indruk werd gewekt dat hij daaraan persoonlijk medewerking had verleend. Dit was niet het geval. De betrokken journalist heeft hem niet gesproken noch geprobeerd contact met hem te leggen.
Volgens ondergetekende is een juridische nasleep voor overheidsbestuurders na ‘Apeldoorn’ juist onwaarschijnlijk.

Werkgever aansprakelijk voor verkeersboetes van werknemers?

In het vorige nummer van Verkeersrecht (nr 6) werd in VR Kort een artikel van Kolder, De verkeersboete in het licht van de hedendaagse arbeidsrechtelijke bescherming, AV&S 2006, p. 52 e.v. over de aansprakelijkheid van werkgevers voor boetes van werknemers gesignaleerd, mede n.a.v. HR 3 januari 2001, JAR 2001, 57 (zie ook Hof Den Haag 12 mei 2006, zaaknr 04/509, korte weergave uitspraken zakenrecht, Stcrt. 24-05-2006). Het gaat hier om de uitleg van art. 7:661 BW in samenhang met art. 6:170 en 7:658 BW.

Wat is whiplash waard?

Dit artikel is bedoeld om enig houvast te bieden voor de velen die dagelijks moeten beslissen over een redelijk en passend smartengeld in whiplashdossiers. Circa 40% van alle letselzaken betreft whiplash. Het overgrote deel van die dossiers komt niet voor de rechter. Als er al een procedure nodig is dan vaak alleen voor het beslechten van een discussie over een eigen schuld-verweer of om te bevorderen dat een voorlopig deskundigenbericht wordt verkregen. Het aantal rechterlijke beslissingen over smartengeld is bescheiden.

Pagina's