Columns

VR 2017/141 Groen licht voor alle fietsers

Afbeelding: 

Het is de schrik van iedere fietsende nieuwkomer in Groningen: het moment dat bij een kruispunt álle fietsersstoplichten tegelijkertijd op groen springen. Een enorme stroom fietsers uit iedere richting zet tegelijkertijd de voeten op de pedalen en vervolgens gaat ieder een zelfbepaalde richting uit. Koortsachtig zoekt deze nieuwkomer dan naar de geldende verkeersregels. Tevergeefs, want ‘regels zijn er niet’ stelt verkeerswethouder Paul de Rook. Het advies van de wethouder voor een veilige oversteek luidt ‘maak oogcontact en houdt rekening met elkaar’. ‘Wie het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (in het vervolg: RVV) erop naslaat, zal zien dat er helemaal geen voorrangsregels zijn’. Artikel 64 RVV stelt dat verkeerslichten boven de verkeerstekens gaan die voorrang regelen. Dit betekent dat de haaientanden op deze kruispunten slechts van toepassing zijn wanneer de verkeerslichten niet werken. Daarentegen geldt de regel ‘rechts gaat voor’ ook niet, doordat artikel 64 RVV geen uitzondering kent voor het geval de verkeerslichten op een kruising met elkaar conflicteren. Hierdoor biedt het RVV geen antwoord op de vraag wie voorrang heeft wanneer fietsers tegelijkertijd de kruising op rijden. De gemeente Groningen maakt bij deze kruispunten gebruik van een leemte in het RVV en maakt op deze wijze een anarchie op een fietserskruispunt mogelijk. De rechtbank Almelo heeft zich op het standpunt gesteld dat deze situatie niet verboden is bij wet, maar dat de situatie wel ‘onwenselijk’ is.

VR 2016/51 Over rechtshulp in WAHV-zaken en misbruik van procesrecht

Afbeelding: 

Rechtshulp is voor de burger die is verwikkeld in een civiele, bestuursrechtelijke of strafrechtelijke procedure een kostbare aangelegenheid. De tegeltjeswijsheid 'die pleit om een koe, geeft er één toe' is dan ook een terechte waarschuwing richting rechtzoekende om niet te gaan procederen over kleinigheden. In die gevallen is vanwege de kosten ook een positieve beslissing van de rechter immers veelal een Pyrrusoverwinning. Tenzij het gaat om een of ander heilig principe, want die mogen natuurlijk niet worden geofferd door rationele afwegingen.

VR 2015/143 Formele vastleggingen ASP onder de maat!

Cliënt, deelnemer aan het alcoholslotprogramma, krijgt begin september een brief van het CBR waarin staat dat bij een steekproef van de RDW ten aanzien van het in zijn auto ingebouwde alcoholslot is geconstateerd dat de verzegeling van het slot is verbroken. CBR deelt mede dat dit een ernstig vergrijp is en vraagt cliënt om een verklaring. Cliënt vraagt ons vervolgens om hulp, want een verbroken verzegeling kan als manipulatie worden gezien en dit kan ertoe leiden dat het CBR vaststelt dat de vereiste medewerking aan het programma niet meer wordt verleend. Als gevolg hiervan kan het rijbewijs van cliënt worden ingetrokken. Iets wat hem zeer slecht uitkomt.

VR 2014/15 Diepe hersenstimulatie

Genoeg juristen die de beoefening van hun vak als een diepe stimulatie van hun hersenen ervaren, maar dat is niet waar deze column aandacht voor vraagt. Dat is wel de medisch bepaalde thematiek die terugkwam in het kerstnummer van het Nederlands Juristenblad en waarover recent werd gedebatteerd op een symposium in theater de Brakke Grond in Amsterdam.1)De op dit symposium geschetste praktijken en inzichten zijn zeer intrigerend. Waar het om gaat is de vrij nieuwe behandelmethode voor neurologische en psychiatrische patiënten, waarbij een neurochirurg diep in de hersenen (doorgaans twee) elektroden plaatst. De aldus geïmplanteerde elektroden worden onderhuids verbonden met een batterij die een plek onder het sleutelbeen krijgt. Middels telemetrie – oftewel afstandsbediening – kan de activiteit van de elek-trode(s) worden geprogrammeerd voor frequentie, stroomsterkte en pulsbreedte. 

VR 2014/02 De CVOM en de gestandaardiseerde afdoening van standaardzaken

De laatste jaren heeft het Openbaar Ministerie als organisatie grote veranderingen ondergaan. Met de herziening van de gerechtelijke kaart zijn arrondissementsparketten opgedoekt en opgegaan in grotere (regio)arrondissementsparketten en zijn de vijf ressortsparketten samengevoegd tot één onderdeel met vier vestigingsplaatsen. Voor de binnenkomst, selectie en behandeling van zaken is landelijk het ‘ZSM-model’ ingevoerd en wordt er verder bij de zaakstromen een onderscheid gemaakt tussen ‘maatwerkzaken’ en ‘standaardzaken’. Dat alle veranderingen, om het maar voorzichtig te zeggen, niet vlekkeloos zijn verlopen, mag op basis van de nodige berichten in de media worden beschouwd als een feit van algemene bekendheid.

Pagina's