Columns

VR 2019/51 Handhaven van verkeersregels wordt moeilijker

Onlangs wees het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een opvallend arrest over het handhaven van een parkeerverbod. De zaak draaide om een parkeerboete die was gegeven omdat iemand had geparkeerd op een locatie waar een parkeerverbodsbord stond. Hij vond dat dat wel kon, omdat het bord er volgens hem was geplaatst zonder dat daaraan een verkeersbesluit vooraf was gegaan. Geen verbod zonder besluit, redeneerde hij. Het gerechtshof deed vervolgens een tweeslachtige uitspraak, waarover we vast nog wel wat gaan horen. Het oordeelde namelijk dat de betrokkene wel degelijk ‘de gedraging’, namelijk het parkeren in strijd met een parkeerverbod, had verricht, maar dat de bijbehorende sanctie achterwege moest blijven.

VR 2018/158 Gebundelde krachten zijn nodig voor een zorgvuldige introductie van nieuwe Wet vergoeding affectieschade

De wijze waarop wij als verzekeraars de Wet vergoeding affectieschade in de praktijk ten uitvoer gaan brengen, vraagt behoorlijk wat energie. De puzzels die de wet meebrengt en de ruimte die er is voor verschillende interpretaties van begrippen in de wet, maken immers dat de introductie geen sinecure is. Lindenbergh noemde het zelfs ‘de meest spectaculaire en meest bediscussieerde stappen die aangaande het Nederlandse aansprakelijkheidsrecht zijn genomen na de invoering van het nieuw BW in 1992’.

VR 2018/47 Strafgat en compensatiekrater

Op 19 april sloot de raadpleging door de wetgever over het voornemen om de Wegenverkeerswet1994 aan te passen. Dat voorstel is mede ingegeven door publieke verontwaardiging en teleurstelling bij nabestaanden van verkeersslachtoffers.Het voorstel beoogt onder meer het zogenaamde ‘strafgat’ te dichten dat thans bestaat tussen (zeer) gevaarlijk rijgedrag met, en (zeer) gevaarlijk rijgedrag zonder ernstige gevolgen. Een verkeersdeelnemer kan immers het ‘geluk’ hebben dat zijn zeer gevaarlijke gedrag geen schade toebrengt, en een slachtoffer kan de pech hebben dat dat in zijn geval nu juist wel gebeurt.

VR 2017/141 Groen licht voor alle fietsers

Afbeelding: 

Het is de schrik van iedere fietsende nieuwkomer in Groningen: het moment dat bij een kruispunt álle fietsersstoplichten tegelijkertijd op groen springen. Een enorme stroom fietsers uit iedere richting zet tegelijkertijd de voeten op de pedalen en vervolgens gaat ieder een zelfbepaalde richting uit. Koortsachtig zoekt deze nieuwkomer dan naar de geldende verkeersregels. Tevergeefs, want ‘regels zijn er niet’ stelt verkeerswethouder Paul de Rook. Het advies van de wethouder voor een veilige oversteek luidt ‘maak oogcontact en houdt rekening met elkaar’. ‘Wie het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (in het vervolg: RVV) erop naslaat, zal zien dat er helemaal geen voorrangsregels zijn’. Artikel 64 RVV stelt dat verkeerslichten boven de verkeerstekens gaan die voorrang regelen. Dit betekent dat de haaientanden op deze kruispunten slechts van toepassing zijn wanneer de verkeerslichten niet werken. Daarentegen geldt de regel ‘rechts gaat voor’ ook niet, doordat artikel 64 RVV geen uitzondering kent voor het geval de verkeerslichten op een kruising met elkaar conflicteren. Hierdoor biedt het RVV geen antwoord op de vraag wie voorrang heeft wanneer fietsers tegelijkertijd de kruising op rijden. De gemeente Groningen maakt bij deze kruispunten gebruik van een leemte in het RVV en maakt op deze wijze een anarchie op een fietserskruispunt mogelijk. De rechtbank Almelo heeft zich op het standpunt gesteld dat deze situatie niet verboden is bij wet, maar dat de situatie wel ‘onwenselijk’ is.

VR 2016/51 Over rechtshulp in WAHV-zaken en misbruik van procesrecht

Afbeelding: 

Rechtshulp is voor de burger die is verwikkeld in een civiele, bestuursrechtelijke of strafrechtelijke procedure een kostbare aangelegenheid. De tegeltjeswijsheid 'die pleit om een koe, geeft er één toe' is dan ook een terechte waarschuwing richting rechtzoekende om niet te gaan procederen over kleinigheden. In die gevallen is vanwege de kosten ook een positieve beslissing van de rechter immers veelal een Pyrrusoverwinning. Tenzij het gaat om een of ander heilig principe, want die mogen natuurlijk niet worden geofferd door rationele afwegingen.

Pagina's